| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 1, Mart, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Zoran Damnjanović

Klinika za Vaskularnu hirurgiju

Klinički centar

Bulevar Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: damnjanovicz@yahoo.com

Originalni rad                                                              

 

 UDK: 577.1:616.36-008.6]:616.366-003.7

  doi:10.5633/amm.2014.0102

 

 

POVEZANOST MARKERA HOLESTAZE SA INTENZITEToM OKSIDATIVNE MODIFIKACIJE PROTEINA KOD BOLESNIKA SA HOLEDOHOLITIJAZOM

 

Zoran Damnjanović1, Milan Jovanović1,2, Aleksandar Nagorni2,3, Dušan Sokolović2, Milan Radojković2,4, Goran Damnjanović5, Boris Đinđić2, Dragutin Grozdanović1, Mlađan Golubović1 

 

Klinika za Vaskularnu hirurgiju, Klinički centar Niš, Srbija1

Medicinski Fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija2

Klinika za Gastroenterologiju i Hepatologiju, Klinički centar u Nišu, Srbija3

Klinika za Hirurgiju, klinički centar u Nišu, Srbija4

Odeljenje za Internu medicinu, Vojna bolnica u Nišu, Srbija5

 

 

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost markera holestaze sa oksidativnom modifikacijom proteina kod bolesnika sa holedoholitijazom. Svi ispitanici sagledani su klinički, laboratorijski i ultarzvučno na Internom odeljenju Vojne bolnice Niš u Srbiji. Parametri oksidativnog stresa, karbonilne grupe, merilo oksidativne modifikacije proteina i biohemijski marker holestaze ispitivani su standardnim biohemijskim metodama. Koncen-tracija totalnog (r=0.41, p<0.05), direktnog (r=0.49, p<0.01) i indirektnog (r=0.41, p<0.05) bilirubina pokazala je statistički značajnu pozitivnu linearnu korelaciju sa intenziteteom oksidativne modifikacije proteina, dok ostali biohemijski parametri holestaze nisu pokazali takvu povezanost. Na osnovu nivoa karbonilnih grupa, totalni, direktni i indirektni bilirubin pokazuje značajnu povezanost sa oksidativnom modifi-kacijom proteina kod bolesnika sa holedoholitijazom. Acta Medica Medianae 2014;53(1): 10-14.

 

Ključne reči: holestaza, intenzitet oksidativne modifikacije proteina,  holedoholitijaza