| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 4, Decembar, 2014

UDC 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Kontakt :

 

Gordana Repić

Alekse Šantića 74, Novi Sad, Serbia

E-mail: gordana.repic@gmail.com

Pregledni rad                                                                                        UDK: 616-002.46:614.253.8

                                                                                                           doi:10.5633/amm.2014.0412

   

DEKUBITALNE RANE I NJIHOV UTICAJ NA KVALITET ŽIVOTA

 Gordana Repić1, Sunčica Ivanović2

 

Srednja medicinska škola „7. april“ Novi Sad, Srbija1

Visoka medicinska škola strukovnoh studija, Ćuprija, Srbija2

 

 

 

Dekubitalne rane jedan su od najvećih problema sa kojima se sreću bolesnici koji imaju ograničenu pokretljivost. Ove rane mogu biti bolne i pogoršavati osnovnu bolest, čak, ponekad, mogu i vitalno ugroziti bolesnika, a njihovo lečenje predstavlja dodatno opterećenje za porodicu i društvo. Nastaju kao posledica konstantnog pritiska na kožu iznad koštanih prominencija, a lokalizacije dekubitalnih rana zavise od položaja bolesni-ka (ležeći, sedeći).

Uticaj dekubitalnih rana na kvalitet života je značajan, s obzirom da ova oštećenja utiču na fizičku, psihološku, emocionalnu, spiritualnu, socijalnu i finansijsku dimenziju života.

Zdravstveni radnici na svim nivoima zdravstvene zaštite koji učestvuju u lečenju i nezi dekubitalnih rana moraju prepoznati uticaj ovog oboljenja na kvalitet života, a lečenje i nega moraju biti prilagođeni potrebama svakog bolesnika ponaosob. Acta Medica Medianae 2014;53(4):75-80.

                   

Ključne reči: dekubitalna rana, stadijumi dekubitalnih rana, kvalitet života