| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 4, December, 2014
UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Milan Potić

Bul.Zorana Đinđića 48, Niš

E mail: uropota@gmail.com

 

Originalni rad                                                              

 UDK: 616.6-089.843

 doi: 10.5633/amm.2014.0401

 

 

KOMPARATIVNA ANALIZA STRUKTURE STEPENA RETRAKCIJE I TKIVNE INTEGRACIJE SINTETSKIH GRAFTOVA KOJI SE KORISTE U UROGINEKOLOGIJI-EKSPERIMENTALNA STUDIJA

 

Milan Potić

 

Klinika za urologiju, Klinički centar Niš, Srbija

 

Pored toga što se mnogi sintetski materijali smatraju hemijski i fizički inertnim, stabilnim i neimunogenim, nijedan od njih nije apsolutno biološki inertan. Inflamatorna reakcija neophodna je za željeni proces fibroze, međutim, kao njen rezultat nastaju neželjeni efekti sakupljanja grafta, erozije i adhezija. Cilj rada bio je utvrditi uticaj strukturnih karakteristika sintetskih graftova koji se koriste u uroginekologiji na tkivnu integraciju i stepen sakupljanja graftova nakon tkivne integracije.

Nakon analize elektronskom mikroskopijom, korišćeno je šest različitih vrsta polipropilenskih materijala koji se koriste u uroginekologiji je za reparaciju defekta prednjeg trbušnog zida Wistar pacova. Nakon tri i šest nedelja, upoređivan je uticaj strukture graftova na retrakciju i tkivnu integraciju graftova.

Najveća površina pora zabeležena je u grupi multifilamentnog polipropilena sa glaktinom (1.06mm2), dok je, istovemeno, gotovo deset puta manja površina pora zabeležena kod kolagenom obloženog polipropilena (0.08mm2). Najviši stepen retrakcije zabeležen je u grupi titanijumom obloženog polipropilena nakon šest nedelja (18.78%), u  odnosu na najmanji stepen u grupi multifilamentnog polipropilena (10.88%). Tkivna integracija u monofilamentne graftove postepeno je rasla, sa maksimumom od 25.3% za polipropilen niske težine nakon šest nedelja. Stepen retrakcije bio je obrnuto srazmeran debljini vlakana polipropilenskih graftova nakon šest nedelja. Debljina vlakana pokazala je statistički značajan uticaj na stepen tkivne integracije.

Retrakcija polipropilenskih graftova koji se koriste u uroginekologiji iznosi 10,88-18.78%. Tkivna integracija u polipropilenske graftove iznosi 18-25.3%. Stepen retrakcije i tkivne integracije obrnuto je srazmeran debljini vlakana sintetskih graftova. Acta Medica Medianae 2014; 53(4):5-9.

 

Ključne reči: tkivna integracija, retrakcija, sintetski graftovi