| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 4, December, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Milena Despotović

Faculty of Medicine, Department of Biochemistry

Bul. Zorana Đinđića 81, 18000 Niš, Serbia

E-mail: milena.despotovic@ymail.com

 

Originalni rad                                                              

UDK: 616.248:577.1

doi:10.5633/amm.2014.0404

 

POLIMORFIZAM GENA ZA TRANSFORMIŠUĆI FAKTOR RASTA

Β1 C-509T KOD OBOLELIH OD BRONHIJALNE ASTME

 

Milena Despotović1, Tatjana Jevtović-Stoimenov1, Ivana Stanković2,3, Dušica Pavlović1, Branka Đorđević1, Jelena Bašić1, Andrej

Veljković1

 

University of Niš, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Serbia1

University of Niš, Clinical Centre Niš, Clinic for Pulmonary Diseases and Tuberculosis Knez Selo, Serbia2

University of Niš, Faculty of Medicine3, Serbia

 

Bronhijalna astma je poligensko oboljenje uzrokovano uticajem genetskih fa-ktora i faktora spoljašnje sredine. Funkcionalni polimorfizmi nukleotidne sekvence (SNP) u regulatornim regionima gena za citokine mogu uticati na produkciju citokina, a samim tim imati i ključnu ulogu u patogenezi astme. Zamena citozina (C) timinom (T) na pozi-ciji -509 u promotornom regionu gena za transformišući faktor rasta β1 (TGF-β1) može biti udružena sa astmom.

Cilj ove studije bio je da se utvrdi povezanost TGF-β1 C-509T polimorfizma sa bronhijalnom astmom, kao i distribuciju ovog polimorfizma u srpskoj populaciji.

Genski polimorfizam TGF-β1 C-509T određivan je kod 57 bolesnika sa astmom i kod 49 zdravih osoba korišćenjem lančane reakcije polimeraze, praćene metodom polimorfizama dužine restrikcionih fragmenata (PCR-RFLP).

Distribucija TGF-β1 C-509T genotipa (p=0.413) i frekvencije alela (p=0.227) nisu pokazale statistički značajne razlike između bolesnika i kontrolne grupe. Takođe, nije bilo razlike u distribuciji genotipa, niti u distribuciji frekvencije alela između muškog i ženskog pola.

Prema saznanju autora, ovo je prva studija kojom je ispitivana povezanost TGF-β1 C-509T genskog polimorfizma sa astmom u srpskoj populaciji. Rezultati naše studije nisu potvrdili povezanost TGF-β1 C-509T polimorfizma sa bronhijalnom astmom. Acta Medica Medianae 2014;53(4):22-26.

                   

Ključne reči: bronhijalna astma, transformišući faktor rasta β1 (TGF-β1), genski polimorfizam