| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 4, Decembar, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Miljan Zindović

Hirurška klinika, Klinički centar Crne gore

Ljubljanska bb, Podgorica, Crna gora

E-mail: mzindo@yahoo.com

Prikaz bolesnika                                                                         UDK: 616.33/.34-006-076.5-089                                                                                                             doi:10.5633/amm.2014.0407

 

 

 

RIJEDAK GIGANTSKI EKSTRA-GASTROINTESTINALNI STROMALNI TUMOR (GIST) KOD MLADOG BOLESNIKA

 

Miljan Zindović1, Velimir Milošević2, Janko Žujović1, Ljiljana Vučković3, Aleksandar Kujović1, Ranko Lazović1

 

 

Centar za abdominalnu hirurgiju, Hirurška klinika, Klinički centar Crne gore, Podgorica, Crna Gora1

Interna klinika-Gastroenterologija – Klinički centar Crne gore, Podgorica, Crna Gora2

Institut za patologiju, Klinički centar Crne gore, Podgorica, Crna Gora 3

 

 

 

Gastrointestinani stromalni tumori (GIST) najčešći su mezenhimalni tumori. Pojavljuju se najčešće kod starijih osoba, duž cijele digestivne cijevi, ali dominantno u želucu (60%), a najređe u jednjaku (<1%). Simptomi i znaci GIST-a zavise od veličine i lokalizacije tumora. Dijagnoza se postavlja patohistološkim pregledom koji podrazumijeva i imunohistohemijske analize. Prognoza GIST-a zavisi od mitotskog indeksa, veličine tumora, lokalizacije, prisustva nekroze i krvarenjenja u tumoru, infiltracije mukoze i seroze, prisustva limfogenih metastaza i metastaza u jetri. U zavisnosti od ovih parametara, GIST mogu biti visokog, intermedijarnog, niskog  i veoma niskog rizika. Osnovu terapije predstavlja hirurški tretman tumora, a dalji tretman sa inhibitorima tirozin kinaze zavisi od procjene stepena rizika. U ovom prikazu je predstavljen slučaj 37-godišnjeg muškarca sa gigantskim GIST-om ekstra-intestinalne lokalizacije. Tumori ove lokalizacije su ekstremno rijetki, a podaci o njima u literaturi oskudni. Acta Medica Medianae 2014;53(4):37-41.

 

Ključne reči: gigantski GIST, CD117, CD34, hirurški tretman, Imatinib