| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 4, December, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Vladimir Živković

Faculty of Medicine, Serbia 

Bul. Zorana Đinđića 81, Niš, Serbia

E-mail: vladimirzix@gmail.com

Original article                                                                      

UDC: 616.22-006.04-036

doi:10.5633/amm.2014.0402

 

 

EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE KANCERA LARINKSA KOD POPULACIJE NIŠAVSKOG OKRUGA

 

Vladimir Živković1, Nataša Rančić1,2, Jelena Ignjatović1, Bojan Stošić3, Ivana Stanković4

 

 

Cilj rada bio je da se analiziraju epidemiološke karakteristike oboljevanja i umiranja od raka larinksa na teritoriji Nišavskog okruga u poslednjih 10 godina.

Korišćeni su publikovani podaci Nacionalnog registra za rak (Srbija) za period 1999-2008. Izračunavane su standardizovane stope incidencije i mortaliteta prema standardnoj populaciji sveta. Stope su izračunavane na 100 000 stanovnika. Računat je linearni trend incidencije i mortaliteta. Podaci o populaciji dobijeni su iz popisa 2002. godine.

U periodu 1999-2008. registrovano je ukupno 440 obolelih od raka larinksa i to 401 (91.1%) muškarac i 39 (8.2%) žena. Starost bolesnika bila je slična (muškarci: 61.710.97 vs žene: 61.812.3). Prosečna godišnja standardizovana stopa incidencije iznosila je 75.39 (145.77 muškaraci vs 11.16 žene). Blagi porast linearnog trenda incidencije zabeležen je i kod muškaraca i kod žena (Y=0.5565x+9.422 R2=0.4554 vs Y=0, 1426x+0.3807, R2=0.3347). Ukupno je umrlo 189, a od toga 176 (93.1%) muškaraca i 13 (6.9%) žena. Prosečna godišnja standardizovana stopa mortaliteta iznosila je 15.14 (29.67 muškarci vs 0.17 žene). Prisutan je bio blagi porast trenda mortaliteta kod muškaraca, dok je kod žena uočena stagnacija (Y=0.5238x+1.3333, R2= 0.4394 vs Y=0.0143x+0.3663, R2= 0.0558). Prema patohistološkom tipu, 204 (80.3%) bolesnika imalo je planocelularni rak laringsa. Prema lokalizaciji, dve trećine bolesnika imalo je rak glotisa, a jedna trećina supra- ili subglotični rak.

U ispitivanom periodu može se uočiti da su od raka larinksa nešto više obolevali i umirali muškarci, tačnije utvrđen je blagi porast trenda incidencije oboljevanja i mortal-iteta kod muškaraca, dok je kod žena utvrđen samo porast oboljevanja. Acta Medica Medianae 2014;53(4):10-14.

 

Ključne reči: incidencija, kancer larinksa, mortalitet