| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 4, Decembar, 2014

UDC 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Kontakt:

 

Žarko Mitić

Medicinski fakultet, Niš, Srbija,

Bul.dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš, Srbija

E-mail: zak_chem2001@yahoo.com

Pregledni rad                                                                                           UDK: 577.114.7:616-085

                                                                                                           doi:10.5633/amm.2014.0410

 

 

 

KOMPLEKSNA JEDINJENJA NEKIH MIKROBIOLOŠKIH POLISAHARIDA OD FARMACEUTSKOG ZNAČAJA

 

Žarko Mitić1, Milorad Cakić2

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija1

Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet,, Leskovac, Srrbija2

 

 

Veliki broj istraživanja u oblasti farmaceutske hemije zasniva se na sintezi i karakterizaciji različitih kompleksa metala sa ligandima prisutnim u biološkim sistemima ili sintetičkim ligandima, koji mogu poslužiti kao model-molekuli za složene biomolekulske strukture. Takvi bio- ili sintetički ligandi su uglavnom po svojoj prirodi jedinjenja makromolekularnog tipa, kao što su ugljeni hidrati, proteini i nukleinske kiseline. Iz ove grupe jedinjenja od posebnog značaja mogu biti kompleksna jedinjenja polisaharida dekstrana, pululana i inulina sa katjonima različitih prelaznih biometala Cu(II)), Co(II), Zn(II) i Fe(III)). Ligandi se uglavnom koordiniraju preko donor atoma kiseonika, a preparati primenu nalaze i u veterinarskoj i u humanoj medicini, s obzirom da u svom sastavu sadrže polisaharid kao energetski izvor i bioelemente kao značajne faktore u metaboličkim procesima organizma. Za prevenciju stanja anemije koriste se preparati gvožđa i bioloških liganada, o kojima ima dosta literaturnih podataka. Pored gvožđa, za uspešno lečenje neophodno je prisustvo i drugih hematopoetski aktivnih biometala, kao što su bakar, kobalt i cink. U humanoj i veterinarskoj medicini su posebno interesantni preparati sa poli-mikroelementima, koji obezbeđuju istovremeno kompleksno lečenje više oboljenja. Razmotrićemo literaturne podatke o kompleksnim jedinjenjima jona metala sa ugljenim hidratima kao ligandima, sa posebnim naglaskom na komplekse jona biometala sa polisaharidima dekstranom i pululanom, i njihovim derivatima. Acta Medica Medianae 2014;53(4):54-63.

 

Ključne reči: mikrobiološki polisaharidi, dekstran, pululan, biometali, kompleksi