| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Prikaz bolesnika                                                        UDK: 616.23-001-089.819.3-06:616-073.7
                                                                                                            doi:10.5633/amm.2015.0108

 

 

ULOGA MULTISLAJSNE KOMPJUTERSKE TOMOGRAFIJE U HITNOJ DIJAGNOSTICI TRAHEOBRONHIJALNIH POVREDA NAKON ENDOTRAHEALNE

INTUBACIJE – PRIKAZ BOLESNIKA

 

Aleksandar Karanikolić1,2, Zoran Damnjanović3, Vesna Karanikolić4,

Ivan Pešić2, Biljana Stošić1,5, Toplica Bojić2

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija 1

Klinika za opštu hirurgiju, Klinički centar Niš, Srbija2

Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinički centar Niš, Srbija3

Klinika za dermatovenerologiju, , Klinički centar Niš, Srbija 4

Odsek anesteziologije i intenzivne nege, Klinički centar Niš, Srbija5

 

                        Kontakt: Aleksandar Karanikolić,
                        Klinika za opštu hirurgiju, Klinički centar Niš, Srbija
                        Bul. dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš, Serbia,
                        e-mail: pean@ptt.rs

 

 

Traheobronhijalne povrede (TBP) predstavljaju retke komplikacije koje nastaju nakon endotrahealne intubacije. Tretman može biti konzervativan, ukoliko je stanje bolesnika stabilno ili hirurški kod većih povreda sa razvojem pneumomedijastinuma i/ili subkutanog emfizema koji ugrožavju život. Totalna tireoidektomija bila je indikovana kod šezdesetogodišnje žene sa multinodularnom strumom. Deset sati nakon operacije došlo je do razvoja subkutanog emfizema na licu i vratu. Multislajsna kompjuterska tomografija (MSCT) vrata i grudnog koša potvrdila je postojanje subkutanog emfizema, pneumomedijastinuma i rupturu zadnjeg zida traheje veličine 2 cm. Bolesnik je trertian konzervativno. MSCT može biti korisna u dijagnostici lokalizacije i forme TBP kod hemodinamski stabilnih bolesnika.Acta Medica Medianae 2015; 54(1):53-55.

 

Ključne reči: multislajsna kompjuterska tomografija, endotrahealna intubacija, traheobronhijalne povrede