| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Originalni rad                                                                            UDK: 615.322.07:547.913+543.42                                                                                                             doi:10.5633/amm.2015.0103

 

 

ANTIBAKTERIJSKI PROFIL ETARSKOG ULJA PEUCEDANUM LONGIFOLIUM

 

Budimir Ilić1, Dragoljub Miladinović1, Branislava Kocić2, Marija Miladinović3

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Odsek za farmaciju, Niš, Srbija1

Institut za javno zdravlje, Centar za mikrobiologiju, Niš, Srbija2

Farmacija Remedia, Niš, Srbija3

 

                       Kontakt: Budimir Ilić,
                      
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
                       Bul.dr Zorana Đinđića 81, 18000, Niš, Srbija
                       E-mail: bucabule@yahoo.com

 

 

U ovoj studiji ispitan je hemijski sastav i antibakterijska aktivnost etarskog ulja Peucedanum longifolium Waldst. & Kit. (Apiaceae). Takođe, ispitane su i kombinovane interakcije etarskog ulja i standardnih antibiotika. Gasna hromatografija i gasna hromatografija/masena spektrometrija korišćene su za analizu hemijskog sastava ulja. Antibakterijska aktivnost ulja ispitana je metodom mikrodilucije na trinaest bakterijskih sojeva. Kombinovane interakcije etarskog ulja i konvencionalnih antibiotika: tetra-ciklina, streptomicina i hloramfenikola ispitane su na pet bakterijskih sojeva primenom Checkerboard testa. Monoterpenski ugljovodonici (61,60%), sa mircenom (15,88%) kao dominantnom komponentom, najzastupljenija su klasa jedinjenja etarskog ulja P. longifolium. Ispitano etarsko ulje pokazalo je slabu antibakterijsku aktivnost prema testiranim bakterijskim sojevima u in vitro uslovima, međutim, njegova kombinovana primena sa streptomicinom i hloramfenikolom (FIC indeksi u opsegu 0,21-0,87) pokazala je izvanredan sinergistički potencijal. Kombinovana primena ulja i antibiotika smanjuje minimalnu efektivnu dozu antibiotika i minimizira negativne sporedne efekte njihovog korišćenja. Ispitane interakcije su posebno uspešne protiv Gram-negativnih bakterija, čiji je farmakološki tretman danas veoma komplikovan. Ovi rezultati ukazuju na nov način poboljšanja efikasnosti antibakterijskih lekova, posebno protiv rezistentnih bakterijskih sojeva. Acta Medica Medianae 2015; 54(1):20-26.

 

Ključne reči: Peucedanum longifolium, etarsko ulje, antibiotici, Checkerboard test, sinergističke interakcije