| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Originalni rad                                                                            UDK: 582.929.4:546.3+577.15
                                                                                                     doi:10.5633/amm.2015.0104

 

 

 

Sadržaj metala i antioksidanata žalfije iz nacionalnog
parka Sićevačka klisura

 

Dragoljub Miladinović1, Budimir Ilić1, Ljiljana Miladinović2,
Marija Miladinović3

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Farmaceutski odsek, Niš, Srbija1
Gimnazija "Bora Stanković", Niš, Srbija2
Apoteka "Remedia", Niš, Srbija3

 

                       Kontakt: Dragoljub Miladinović
                       Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Farmaceutski odsek, Niš, Srbija
                       Bul. dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš, Srbija
                       E-mail: dragoljubm@gmail.com

 

 

U radu je proučavana  sezonska promena sadržaja metala i antioksidanata u Salvia officinalis L. (žalfija) iz nacionalnog parka Sićevačka klisura. U listovima odabrane biljne vrste određena je koncentracija gvožđa, bakra, cinka i mangana; količina malonildialdehida, superoksid i hidroksil radikala, kao i aktivnost antioksidantnih enzima (superoksid dismutaze, katalaze i gvajakol  peroksidaze). Takođe je određen i sadržaj redukovanog glutationa, karotenoida, ukupnih flavonoida, rastvorljivih proteina, kao i hlorofila a i b. Ispitana biljna vrsta akumulira dovoljan sadržaj metala u toku vegetacije, osim gvožđa u fazi formiranja semena. Konstatovan je značajan uticaj faze rasta na akumulaciju superoksid i hidroksil radikala, ali su zabeležene male promene na nivou lipidne peroksidacije tokom vegetacije. Antioksidantni enzimi, niske i srednje aktivnosti, u listu S. officinalis, u korelaciji su sa sadržajem proteina, hlorofila a i b (zaštićeni molekuli), ali ne i sa sadržajem SOD-a. Sa druge strane, sadržaj neenzimskih antioksidanata varira tokom vegetacionih faza, kao i sadržaj zaštićenih molekula, sa kojima su u pozitivnoj korelaciji. Rezultati ove studije sugerišu da antioksidantni odbrambeni sistem S. officinalis funkcioniše u putpunosti i štiti ciljne molekule od reaktivnih oblika kiseonika. Listovi žalfije iz nacionalnog parka Sićevačka klisura mogu se smatrati važnim izvorima gvožđa, bakra, cinka, mangana i antioksidanata. Acta Medica Medianae 2015; 54(1) :27-33.

 

Ključne reči: antioksidantni enzimi, neenzimski antioksidanti, reaktivni oblici kiseonika, Salvia officinalis, metali