| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Pregledni rad                                                                                       UDK: 616.348-006.6-089.85                                                                                                              doi:10.5633/amm.2015.0117

 

 

Kompletna mezokolična ekscizija i desna hemikolektomija

 

Goran Stanojević1,2, Milica Nestorović1, Branko Branković1,2,

Dragan Mihajlović1, Vanja Pecić1, Dejan Petrović1

 

 

Klinika za opštu hirurgiju, Klinički centar Niš, Srbija 1

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2

 

                        Kontakt: Stanojević Goran
                        Bul. Zorana Đinđića 48, 18000 Niš, Srbija
                        stgoran1964@gmail.com

 

Radi boljeg razumevanja termina kompletna mezokolična ekscizija (KME) neophodno je poznavanje anatomije. Prema klasičnoj literaturi mezenterijum je fragmentisan i diskontinuiran organ. Totalna mezorektalna ekscizija (TME) postala je zlatni standard u hirurškom lečenju karcinoma rektuma. U opisu TME Heald je dao anatomski osnov za operaciju. Prema modernim anatomskim studijama vlakna Toldove fascije formiraju plan između mezokolona i retroperitoneuma. Demonstriranjem kontinuiteta mezokolona u kombinaciji sa Toldovom facijom  koja se nalazi između mezokolona i retroperitoneuma stvoren je osnov za plan resekcije kolona. Na osnovu ovih anatomskih osobina moguća je mobilizacija čitavog kolona i mezokolona koji ostaju intaktni. Hohenberger sa saradnicima je preneo koncept TME na karcinom kolona i uveo termin kompletna mezokolična ekscizija (KME) 2009. godine. Koncept KME podrazumeva hiruršku preparaciju i odvajanje visceralne fascije od parijetalne oštrom disekcijom, čime se kompletno mobiliše čitav mezokolon a njegova visceralna strana ostaje intaktna. Na ovaj način se bezbedno ekponiraju i podvezuju arterije na njihovom ishodištu. Koristeću ovu tehniku stopa preživljavanja se povećava. U poređenju sa otvorenom KME, laparoskopska KME ima komparabilne rezultate. Utisak je da KME daje benefit u preživljavanju i bolju lokalnu kontrolu bolesti, ali ovo nije potvrđeno randomizovanim kontrolisanim studijama. Acta Medica Medianae 2015; 54(1):107-112.

 

Ključne reči: kompletna mezokolična ekscizija, karcinom kolona, desna hemikolektomija