| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Originalni rad                                                                                 UDK: 615.918:582.28                                                                                                             doi:10.5633/amm.2015.0102

  

 

Određivanje alfa-amanitina u serumu primenom metode tečne hromatografije sa masenim detektorom nakon tečno-čvrste ekstrakcije

 Maja Vujović1,2, Ivana Ilić3, Vesna Kilibarda4

  

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Odsek za Farmaciju, Srbija1
Zavod za sudsku medicinu Niš, Toksikološka laboratorija, Srbija2

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija
3
Vojno Medicinska Akademija Beorad, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Srbija4

 Kontakt: Maja Vujović
 Bul. dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš, Srbija
 e-mail: majavujovic1@gmail.com

 

Alfa-Amanitin je ciklični polipeptid koji pripada velikoj grupi otrova gljiva poznatih kao amatoksini. Kako su ovi toksini odgovorni za većinu trovanja gljivama sa smrtnim ishodom, zahtevaju brzu detekciju i izlučivanje iz organizma. U skladu sa ovim potrebama, razvijena je jednostavna i precizna metoda za efikasnu identifikaciju i kvantifikaciju alfa-amanitina u serumu pomoću elektrosprej-tečne hromatografije sa masenom spektrometrijom (LC-ESI-MS) nakon disocijacije indukovane kolizijom (CID). Metoda je usklađena sa utvrđenim protokolima Međunarodne konferencije o harmonizaciji i validaciji analitičkih metoda (ICH) Q2A/Q2B 1996. Svi validacioni parametri: linearnost, preciznost, ekstrakcioni prinos, efekat matriksa i testovi stabilnosti standarda i opterećenih seruma sa alfa-amanitinom pod različitim uslovima čuvanja, ispunili su kriterijume protokola za prihvatanje. Dobijene su kalibracione krive, linearne u opsegu koncentracija 5-100ng/ml, sa donjom granicom kvantifikacije (LLOQ) od 5ng/ml i granicom detekcije (LOD) od 2,5ng/ml. Određene su srednja intra- i inter-dnevna preciznost i tačnost merenja od 6,05%, odnosno 15% od nominalnih vrednosti. Neutralna tečno-čvrsta ekstrakcija sa kopolimernim hidrofilno-lipofilnio izbalansiranim kertridžima usvojena je kao optimalni postupak za pripremu uzoraka u daljem radu. Srednji prinos ekstrakcije iznosio je 91, 94%. Postavljena metoda pokazala je visoku osetljivost i selektivnost za određivanje alfa-amanitina u serumu, što je čini izuzetno pogodnom za klinička i forenzička toksikološka merenja pri niskim koncentracijama. Acta Medica Medianae 2015;54(1):12-19.

 

Ključne reči: alfa-amanitin, tečna hromatografija-masena spektrometrija, tečno-čvrsta ekstrakcija, serum