| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Pregledni rad                                                                                           UDK: 616.441-085:546.23 
  
                                                                                                           doi:10.5633/amm.2015.0109

 

 

SUPSTITUCIJA SELENOM – EFEKAT NA TIROIDNU FUNKCIJU

 

Milica Pešić1,2, Danijela Radojković1,2

 

 

Klinika za endokrinologiju Klinički centar Niš, Srbija1

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija2

                          Milica Pešić
                          Klinika za endokrinologiju Klini
čki centar Niš, Srbija
                          Bul. Zorana Đinđića 48, 18000 Niš
                          E mail: mimapesic@gmail.com

 

Poslednjih decenija postignut je napredak u razumevanju esencijalne uloge selena (Se) u sintezi, metabolizmu i delovanju tiroidnih hormona, kao i u normalnoj tiroidnoj funkciji. Tiroidna žlezda spada u humana tkiva sa najvećim sadržajem selena u odnosu na jedinicu mase, slično kao i kod drugih endokrinih organa i mozga.

Biološko dejstvo selena je najčešće posredovano ekspresijom bar 30 seleno-proteina, kodiranih sa 25 selenoproteinskih gena. Posredstvom selenoproteina, selen može uticati na ćelijsku funkciju kroz antioksidativne procese, modifikaciju redoks statusa i posredstvom uticaja na sintezu i metabolizam tiroidnih hormona. Seleno-proteini jodotironin dejodinaze prisutni su u brojnim tkivima i imaju ulogu u produkciji bioaktivnog trijoditironina.

Pokazano je takođe da je selen značajan u regulaciji imunološkog odgovora. Deficit selena povezan je sa gubitkom imuno-kompetencije. Veza između deficita selena, izmenjenog imunološkog odgovora i inflamacije uslovila je kliniča ispitivanja sa ciljem da se ispita da li nadoknada selena može izmeniti produkciju antitela kod bolesnika sa hroničnim autoimunim tireoiditisom. Do sada je sprovedeno nekoliko prospektivnih kliničkih studija kod bolesnika sa dijagnozom hroničnog autoimunog tiroiditisa. Rezultati svih kliničkih studija pokazali su pad TPO antitela nakon tri do 12 meseci tretmana. Dnevna doza selena najčešće je bila 200 g. Nadoknada selena nije imala značajnog efekta na koncentraciju TSH, niti na nivoe tiroidnih hormona. Rezultati studija pokazuju da tretman selenom rezultira redukcijom inflamatorne aktivnosti, ali ne leči hronični autoimuni tireoiditis. Acta Medica Medianae 2015; 54(1):56-59.

 

Ključne reči: tiroidna žlezda, oligoelement, selen