| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Pregledni rad                                                                                        UDK: 616.35/.36-006.6-089
                                                                                                
             doi:10.5633/amm.2015.0115

  

 

OPTIMALNI TAJMING HIRURŠKOG LEČENJA METASTAZA KOLOREKTALNOG KARCINOMA U JETRI

 

Miroslav Stojanović1,2, Aleksandar Zlatić1, Milan Radojković1,2, Ljiljana Jeremić1,2,
Darko Bogdanović1, Branko Branković1,2, Milica Nestorović1, Nebojša Ignjatović1,2

                       Klinika za opštu hirurgiju, Klinički centar Niš, Srbija 1
                                  
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2

                      Kontakt: Miroslav Stojanović
                      Bul. Zorana Đjinđića 48, 18000 Niš, Serbia
                      drmiroslavstojanovic@gmail.com

  

Metastaze karcinoma kolona i rektuma koje se jave nakon operacije primarnog tumora /metahrone metastaze/, upućuju se multidisciplinarnom onkološkom konzilijumu. U dijagnostičkoj obradi pacijenta obavezan je dinamski CT ili MR jetre.

Ukoliko se radi o manjem broju (<4) resektabilnih metastaza, one se mogu operisati odmah. Zbog procene malignog potencijala, manjeg procenta recidiva i dužeg preživljavanja, i u ovim slučajevima se može primeniti neoadjuvantna terapija. Neoadjuvantna terapija je obavezna kod većeg broja metastaza (>4) i  potencijalno resektabilnih metastaza, jer se neoadjuvantnom terapijom mogu prevesti u stanje sekundarne resektabilnosti (u četvrtini slučajeva), sa udaljenim rezultatima koji se približavaju rezultatima lečenja primarno resektabilnih metastaza.

U slučaju da se sinhrone metastaze CRC u jetri otkriju tek na operaciji primarnog tumora /incidentalne metastaze/, ne treba odustajati od radikalne operacije kolona/rektuma. Biopsija metastatske promene i simultana operacija jetre se ne preporučuje.

Komplikacije karcinoma rektuma sa sinhronim metastazama u jetri se rešavaju palijativnim procedurama /stoma, palijativna resekcija, interventna endoskopija i radiologija/, nakon čega se konzilijarno donosi odluka o daljem multidisplinarnom lečenju.

Ukoliko se radi o asimptomatskim T 1,2, N 0,1 primarnim tumorima desnog kolona sa sinhronim metastazama u jetri, moguća je simultana resekcija jetre većeg obima. Simultana operacija je bezbedna i kod tumora levog kolona i rektuma sa postojanjem sinhronih metastaza koje se mogu rešiti resekcijom manjeg obima (do 2 segmenta jetre).

U slučaju T 3,4, N 1,2 karcinoma kolona ili rektuma sa sinhronim metastazama u jetri, neoadjuvantna terapija je neophodna. Neoadjuvantna terapija je obavezna kod većeg broja metastaza (>4). U lečenju sinhronih metastaza CRC u jetri, moguće je primeniti i obrnutu strategiju  /hemioterapija-operacija metastaza, operacija primarnog tumora/.

Ključne reči: metastaze u jetri, kolorektalni karcinom, sinhrone operacije