| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

Originalni  rad                                                                UDK: 616.127-005.8:616.12-009.72-036
                                                                                                             doi:10.5633/amm.2015.0101

 

 UTICAJ ANGINE PEKTORIS NA KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA MESEC
I DVANAEST MESECI POSLE INFARKTA MIOKARDA

Nataša Rančić 1,2, Biljana Kocić 1,2, Mirko Ilić1

  

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija1

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Institut za javno zdravlje Niš, Srbija2

 

                      Kontakt: Rančić Nataša
                      Univerzitet u Ni
šu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
                      Bul. Dr Zorana Đinđića 50
                      e-mail: natasa.rancic@medfak.ni.ac.rs

 

 

Pojava angine pektoris kod bolesnika posle infarkta miokarda ima negativan uticaj na njihov kvalitet života. Cilj rada bio je da se proceni uticaj angine pektoris na kvalitet života bolesnika jedan mesec i dvanaest meseci posle infarkta miokarda. Prospektivnom kohortnom studijom obuhvaćeno je 240 bolesnika starosti od 30 do 79 godina sa teritorije grada Niša, koji su prvi AIM doživeli 2007. godine. Za procenu kvaliteta života korišćeni su: generički upitnici EuroQuol 5 Dimension (EuroQuol5D) i EuroQuolVAS (EQVAS). Angina pektoris rangirana je prema klasifikaciji Kanadskog kardiološkog društva. Primenjena je multivarijantna regresiona analiza. Ukupno 240 bolesnika (160 muškaraca i 80 žena) prosečne starosti od 61.378.87, popunilo je upitnike. Mesec dana posle AIM bolesnici su imali značajno manji prosečni skor u EQVAS u odnosu na dvanaest meseci posle AIM (60.5012.03 vs 69.8312.06, p<0.001). Prosečan rang za anginu pektoris dvanaest meseci posle IM bio je značajno manji od ranga AP koji su bolesnici imali u prvom mesecu posle AIM (0.780.51 vs 0.910.44, p<0.001). Svi bolesnici su svoje zdravstveno stanje ocenili značajno bolje dvanaest meseci posle infarkta miokarda nego mesec dana posle obolevanja. Bolesnici koji su imali manje prosečne rangove anginoznog bola imali su viši kvalitet života.Acta Medica Medianae 2015;54(1):7-11.

 

Ključne reči: angina pektoris, infarkt miokarda, kvalitet života