| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Pregledni rad                                                                               UDK: 616.24-008.4-06-07                                                                                                               doi:10.5633/amm.2015.0111

   

VALIDNOST CAT SKORA I MMRC-DISPNEJA SKALE U PROCENI HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA

 

Nena Milačić1, Bojan Milačić2, Olivera Dunjić3, Maja Milojković3

 

 

Klinički Centar Crne Gore, Interna klinika, Odeljenje pulmologije, Podgorica, Crna Gora1

Klinički Centar Crne Gore, Centar za grudnu hirurgiju, Podgorica, Crna Gora2

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za patofizilogiju, Srbija3

 

                        Kontakt: Nena Milačić
                       Generala Pavla Jurišića Šturma 3/4, 18000 Niš, Srbija
                       e-mail:nenamilacic75@gmail.com

 

   Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je jedan od vodećih uzroka morbiditeta i mortaliteta u svetu. Iako je pre svega shvaćena kao respiratorna bolest, HOBP ima i ekstrapulmonalne efekte koji utiču na mnoge aspekte fizičkog, emo-cionalnog i mentalnog stanja bolesnika. Tradicionalna procena težine HOBP-a oslanja se na merenje plućne funkcije i posebno forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi (FEV1). Međutim, postoje brojni dokazi koji ukazuju da je FEV1 relativno slab pokazatelj u odnosu na simptome koje oseća bolesnik, koji su odraz uticaja HOBP-a na svakodnevni život. Prisutne posledice ove bolesti (anksioznost, depresija, poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti) najbolje mogu registrovati i opisati sami bolesnici kroz odgovarajuće upitnike. Najčešće korišćeni takvi upitnici u svetu su CAT skor i mMRC-dispnea skala, koji u kombinaciji sa vrednostima FEV1 znatno poboljšavaju uvid lekara u težinu HOBP-a, a samim tim i omogućavaju efikasniji tretman bolesnika. Globalna inicijativa za HOBP – GOLD, u svojim smernicama iz 2013. godine, uvrstila je CAT upitnik i mMRC-dispnea skalu, zajedno sa brojem egzacerbacija bolesti i FEV1, u validne parametre prilikom klasifikacije bolesnika na grupe A,B,C i D, na osnovu kojih možemo sveobuhvatno sagledati i proceniti HOBP. Acta Medica Medianae 2015; 54(1):66-70.

 

Ključne reči: HOBP, CAT upitnik, mMRC-dispnea skala, GOLD