| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Pregledni rad                                                                                                    UDK: 579.86: 616.98
                                                                                                            doi:10.5633/amm.2015.0110

  

ETIOPATOGENEZA OBOLJENJA IZAZVANIH

CLOSTRIDUM DIFFICILE

 

Predrag Stojanović

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje Niš, Srbija

 

                       Kontakt: Predrag Stojanović
                       Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Bulevar dr Zorana Đinđića 81, Niš, Srbija
                       E-mail:pedjamicro@sezampro.rs

 

 

Clostridium (C.) difficile je tipični predstavnik roda Clostridium. Nakon kolo-nizacije intestinalnog trakta, toksigeni sojevi C. difficile mogu lučiti dva egzotoksina, enterotoksin (toksin A) i citotoksin (toksin B), koji prouzrokuju dijareju i kolitis. Toksin A se vezuje za specifične ugljenohidratne receptore na površini crevnih ćelija i tako započinje oštećenje intestinalnog trakta. Prvo razara epitel vrhova crevnih resica, a zatim graničnu membranu, što dovodi do ogoljenja površine mukoze. Toksin A, takođe, razara međućelijske čvste spojeve (zonula occludens). Toksin B ne pravi oštećenja i ne izaziva povećano lučenje tečnosti ukoliko se samo on injektuje u kolon. Razlog za to je verovatno nemogućnost ovog toksina da se veže za receptor granične membrane ćelije intestinalnog trakta u normalnim fiziološkim uslovima. Toksigeni sojevi C. difficile se mogu naći i u intestinumu zdravih osoba, ne izazivajući nikakve smetnje (asimpto-matska kolonizacija), ali kod osoba sa prisutnim faktorima rizika mogu izazvati dijareje različite težine i po život opasan pseudomembranozni kolitis. Oboljenja koja izaziva poznata su kao bolesti povezane sa prisustvom C. difficile (Clostridium difficile associated disease - CDAD). Acta Medica Medianae 2015; 54(1):60-65.

 

Ključne reči: Clostridium difficile, dijareja, patogeneza