Acta-grb.jpg - 2079 BytesACTA FAC. MED. NAISS. 2003; 20 (4): 189-202

Pregledni članak

OLIGOELEMENTI

Dušica Simić1,
Ivana Budić2

Univerzitetska dečija bolnica, Beograd1
Klinika za dečiju hirurgiju i ortopediju, Klinički centar, Niš2

 

SAŽETAK

 

Ćelijski procesi kao što su iskorišćavanje energije, rast i imuna funkcija ne mogu se normalno odvijati bez elemenata u tragu. Elementi u tragu su esencijalni neorganski mikronutricijenti kojih pojedinačno u organizmu ima manje od 0,01% od totalne telesne mase. Svaki element koga u organizmu odraslog čoveka ima manje od 1g, a dnevne potrebe ne prelaze 100mg/dan, se smatra oligoelementom. Esencijalnost definiše razvoj kliničkih problema u slučaju deficita, koji se povlače nadoknadom oligoelemenata.

 Ključne reči: oligoelementi, deficit, nadoknada