|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 5, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Biljana MILJKOVIĆ-SELIMOVIĆ

Institut za zaštitu zdravlja u Nišu


 

PRIMENA BACTEC-A 9120 U OBRADI HEMOKULTURA U INSTITUTU ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA U NIŠU

 

Biljana MILJKOVIĆ-SELIMOVIĆ, Marina DINIĆ, Marica OTAŠEVIĆ, Gordana RANDJELOVIĆ, Branislav TIODOROVIĆ i Predrag STOJANOVIĆ

 

Institut za zaštitu zdravlja u Nišu

 

Obzirom da sepsa predstavlja značajan uzrok morbiditeta pa i mortaliteta brza i precizna izolacija i identifikacija uzročnika neki su od faktora koji omogućavaju njeno uspešno rešavanje. Primena automatizovanih metoda za kontinuirano praćenje hemokultura omogućava prevazilaženje nekih nedostataka klasične obrade. U Institutu za zaštitu zdravlja u Nišu od 1996. godine sa manjim prekidima radi aparat za kontinuirano i automatsko praćenje hemokultura Bactec 9120 (Becton Dickinson). U dvogodišnjem periodu na ovaj način su obrađene 1354 hemokulture, poreklom sa različitih klinika. Utvrđeno je 24,3% pozitivnih uzoraka i dokazano je 40 različitih mikroorganizama. Na prvom mestu po broju izolata nalazi se rod Staphylococcus (59,6%), a S. aureus predstavlja 18,15% izolata. Značajno mesto zauzima porodica Enterobactenaceae (15,35%) sa vrstom E. coli (8,02%) i rod Pseudomanas (10,4%). Ovom metodom utvrđeno je i prisustvo polimikrobne flore. Srednje vreme otkrivanja mikroorganizama u hemokulturi iznosilo je 17,9 časova. Utvrđeno je da se ovom metodom otkriva veliki broj vrsta u uzorcima, mada su Gram-pozitivne koke (S. spidermidis i S. aureus) i dalje najčešce izolovani mikroorganizmi. Ona omogućava i detektovanje polimikrobne flore uz skraćenje vremena otkrivanja mikroorganizama u uzorku čineči na taj način celokupnu mikrobiološku dijagnozu bržom.

 

Ključne reči: obrada hemokultura, primena Bactec 9120, učestalost mikroorganizama