Home page |Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 4, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 
Contact:
Goran KORAĆEVIĆ
Institute for Health Protection, Niš

NOVA KLASA ANTIISHEMIJSKIH LEKOVA - METABOLIČKI CITOPROTEKTIVI KARDIOMIOCITA

 

Goran KORAĆEVIĆ, Slađana ANDREJEVIĆ, Miloje TOMAŠEVIĆ, Mirko BURAZOR, Lazar TODOROVIĆ, Svetlana APOSTOLOVIĆ, Jozef GLASNOVIĆ, Nevena KARANOVIĆ i Dejan SAKAČ

 

Klinika za kardiovaskulame bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

Veliki značaj koronarne bolesti čini dobrodošlom svaku racion-alnu inovaciju u terapiji, kakva je grupa lekova za citoprotekciju mikoarda prevashodno metaboličkim učinkom, sa najpoznatijim predstavnikom trimetazidinom. Potreba je očigledna jer čak oko 40% bolesnika sa koronarnom bolešću ima rezidualnu ishemiju, uprkos tome što im lekovi dovode do gubitka anginoznih simptoma. Pošto nema radova o trimetazidinu (sem naših) u domaćim časopisima, cilj rada je da pruži pregled savremene literature o tom leku, da saopšti šestogodišnje iskustvo o bezbednosti primene trimetazidina i analizuje njegov učinak na osnovne parametre hemodinamike.
Brojne dvostruko-slepe studije ukazuju na efikasnost ovog leka, komparabilnu sa osnovnim antiishemijskim lekovima. Trimetazidinom se može pojačati dejstvo drugih medikamenata. Zaključujemo da se iz medicinskih publikacija može prihvatiti sugestija o koristi metaboličkih citoprotektiva miokarda, jer se lek odlično podnosi, što je posebno bitno za hipotenzivne koronarne bolesnike.

 

Key words: trimetazidin, antiishemijski lekovi, koronarna bolest