|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 3, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Jordan TROKANOVIĆ
Služba za zaštitu dece i omladine Zdravstvenog centra u Negotinu

 

 


 

PSIHOMOTORNI RAZVOJ PREDŠKOLSKE DECE, POSEBNO DECE SA OŠTEĆENIM SLUHOM I NJIHOVO LEČENJE I REHABILITACIJA U OPŠTINI NEGOTIN

 

Jordan TROKANOVIĆ i Nensi MITROVIĆ

 

Služba za zaštitu dece i omladine Zdravstvenog centra u Negotinu

 

 Čini se analiza istorija bolesti novorođene dece, kartona iz savetovališta i izveštaja Komisije za razvrstavanje dece ometene u razvoju za šestogodišnji period u Opštini Negotin i distribucija po polu, godinama, dijagnozi, stepenu oštećenja i drugim parametrima. Od 2736 novorođene dece, 509 ili 20,8% bilo je sa nekim rizikofaktorom. Etiološki faktori su brojni, ali su među njima najizraženiji: infekcije CNS, genetski faktori, perinatalne povrede, prematuritet i dr. Deca sa rizikom su više registrovana u majki koje su radnice ili poljoprivrednice, ali isto tako i način porođaja ima značajan uticaj na povrede u toku porođaja i ometenost u razvoju dece.
Od dece sa rizikom, 196 dece je bilo mentalno retardirano, koja su grupisana na sledeći način: 135 lako mentalno oštečeno, 25 umereno, 19 teže i 17 teško mentalno oštećeno, odnosno 104 muške i 92 ženske dece. Oko 70% registrovane dece je bilo lako mentalno oštećeno i to više muške dece. Pored mentalne retardacije, znatan broj dece imao je govorne poremećaje, oštećenje sluha ili kombinovane smetnje.
Grupa dece sa oštećenim sluhom, koja su testirana i ispitivana na lokalizaciju zvuka u prostoru, uzrasta od 4-8 godina su bolje rezultate pokazivale u muškog pola, a stepen oštećenja sluha i dužina rehabilitacije pozitivno korelira lokalizaciju zvuka u prostoru. Priroda zvučnog izvora takođe utiče pozitivno na lokalizaciju zvuka u prostoru jer su duboki tonovi percitabilniji od visokih tonova. Prostiranje zvuka najbolje rezultate daje ako zvuk dolazi iz pravca "nazad".
Blagovremena prevencija, dijagnostika, lečenje i rehabilitacija dece sa poremećajem razvoja, poremečajem govora i oštečenjem sluha značajno pogoduje razvoju kognitivnih funkcija ponašanja, socijalizaciji i osposobljavanju da ova deca postanu samostalne ličnosti i korisni članovi društvene zajednice.

 

Ključne reči: psihomotorni razvoj, govorni poremećaji, deca sa oštećenim sluhom