|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 3, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Zoran PAVLOVIĆ

Klinika za hematologiju i kliničku imonologiju Kliničkog centra u Nišu

 

 


 

EFEKAT EGZOGENOG KORTIZOLA NA NIVO SERUMSKOG KORTIZOLA

 

Zoran PAVLOVIĆ i Voja PAVLOVIĆ

 

Klinika za hematologiju i kliničku imonologiju Kliničkog centra u Nišu

 

 Imajući u vidu rezultate dosadašnjih istraživanja efekata kortizola na nivo antitela u organizmu, proučavali smo delovanje visokih doza egzogenog kortizola na nivo serumskog kortizola. Oglede smo izvodili na zamorcima muškog pola, telesne mase od 300 do 400 g, koji su bili na normalnoj ishrani i živeli pod uobičajenim laboratory skim uslovima. Supkutanom aplikacijom zamorci grape A primili su po 5, grape B po 20, grape C po 40, grape D po 80 mg kortizola/kg telesne težine. Zamorci kontrolne grape primili su po 1 ml fiziološkog rastvora. Nakon šestodnevnog tretmana, kardijalnom punkcijom dobijali smo uzorke krvi u kojima smo određivali nivo serumskog kortizola. Dobijeni rezultati pokazuju da aplikacija egzogenog kortizola dovodi do porasta njegovog nivoa u seramu svih kortizolom tretiranih zamoraca. Najveća koncentracija kortizola verifikovana je dvanaest časova nakon egzogene aplikacije kortizola. Kod zamoraca koji su primili najmanju količinu kortizola (A grapa) vrednosti serumskog kortizola su bile najniže. Sa porastom doze egzogenog kortizola progresivno raste i nivo serumskog kortizola. Najviše vrednosti egzogenog kortizola zabeležene su kod životinja koje su primile i najveću dozu kortizola (D grupa). Međutim, najniže vrednosti serumskog kortizola zabeležene su kod zamoraca kontrolne grape. Vrednosti kortizola kod životinja kontrolne grape su blago rasle tokom trajanja ogleda, ali taj porast nije statistički značajan.
Ovi rezultati ukazuju na činjenicu da egzogena aplikacija kortizola dovodi do promptnog porasta njegovog nivoa u serumu, maksimalan porast je posle 12 časova od aplikacije, a da potom dolazi do postepenog opadanje nivoa serumskog kortizola.

 

Ključne reči: egzogeni kortizol, serumski kortizol, ogled na zamorcima