|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 6, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Zoran PAVLOVIĆ

Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra u Nišu

 

 


 

UTICAJ VISOKIH DOZA KORTIZOLA NA SINTEZU ANTITELA

 

Zoran PAVLOVIĆ i Voja PAVLOVIĆ

 

Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra u Nišu

 

 Proučava se uticaj visokih doza kortizola na sintezu antitela. Za eksperimente se koristi 36 zamoraca muškog pola, telesne mase između 300 i 400 g, koji nisu bili ničim tretirani, a živeli su pod uobičajenim laboratorijskim uslovima i bili na normalnoj ishrani. Zamorci su podeljeni u dve grupe: kontrolna (18) i eksperimentalna (18). Sve životinje su senzibilisane BSA-albuminom. Zaključuje se da primena visokih doza kortizola kod zamoraca muškog pola izaziva supresiju sinteze antitela kako u toku primarnog tako i u toku sekundarnog humoralnog imunog odgovora..

 

Ključne reči: visoke doze kortizola, sinteza antitela, muški zamorci