| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 3, Septembar, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Aleksandar Kostić

Klinika za neurohirurgiju

Klinički centar Niš

Bul. dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: aleko018@yahoo.co.uk

 

Originalni rad                                                             

UDC: 616.714.1-001.5:616.12-008.331.1

doi:10.5633/amm.2011.0302s

  

 

Teške kraniocerebralne povrede: preživljavanje bolesnika u odnosu na prisustvo i vrednosti intrakranijalne hipertenzije

 

Aleksandar Kostić1, Ivan Stefanović1, Vesna Novak1, Aleksandar Igić1, Boban Jelenković1 i Goran Ivanov2

 

 

Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija1

Centar za anesteziologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija2

 

 

            Razlozi porasta intrakranijalnog pritiska u traumatskoj moždanoj povredi su multipni. Važne pojave su: edem mozga, koji se razvija zbog oštećenja nervnih ćelija i krvno moždane barijere, kontuzije mozga i intrakranijalni hematomi, koji se ponašaju kao mas lezije, slom cerebrovaskularne regulacije (dovodi do porasta volumena krvi) i traumatska subarahnoidalna hemoragija (zbog poremećaja toka likvora). Cilj našeg istraživanja bio je da ispitamo preživljavanje bolesnika sa teškim moždanim traumama, u svetlu prisustva intrakranijalnog pritiska i određenih njegovih vrednosti. U ovu prospektivnu studiju uključeno je 32 bolesnika kojima je praćen intrakranijalni pritisak i preduzimana odgovarajuća terapija. Dvadeset dva bolesnika (68,75%) imala su povišene vrednosti ICP, a kod deset bolesnika (31,25%) nije bilo kriterijuma intrakranijalne hipertenzije. Rezultati naše studije pokazali su da su apsolutno smrtonosne vrednosti ICHTN 50mmHg. Nije bilo bolesnika koji su preživeli toliki ICP u trajanju dužem od 2 sata. Prilikom tolikog ICP dolazi neminovno do difuzne ishemije mozga i moždanog stabla sa zatajivanjem vitalnih funkcija. Relativno smrtonosne vrednosti bile su preko 40mmHg, gde smo samo kod jednog bolesnika uspeli pravovremenom operativnom reakcijom da sprečimo smrtni ishod. Acta Medica Medianae 2011;50(3):10-15.

 

Ključne reči: traumatska moždana povreda, intrakranijalni monitoring, intrakranijalna hipertenzija