| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 3, Septembar, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Dragan Lončar

Ginekološko-akušerska klinika

Klinički centar Kragujevac

Vojislava Kalanovića 1A/3

34000 Kragujevac, Srbija

E-mail:drloncar@sezampro.rs

 

Originalni rad                                                             

UDC: 618.31-073

doi:10.5633/amm.2011.0303s

  

 

Evaluacija značaja biohemijskih parametara u odnosu na ultrasonografski nalaz u dijagnostici ektopične trudnoće

 

Dragan Lončar

 

Ginekološko-akušerska klinika, Klinički centar, 34000 Kragujevac, Srbija

 

Implantacija oplođene jajne ćelije van materične šupljine dovodi do razvoja ektopičnog graviditeta. Incidenca ektopične trudnoće iznosi 1/100 porođaja. Najčešće mesto ektopične implantacije oplođenog ovuma je jajovod (98%) sa predilakcijom za ampularni deo Falopijeve tube.

Cilj studije bio je da utvrdi prediktivni značaj koncentracije beta-hCG i progesterona  u odnosu na  ultrasonogrfaski nalaz u dijagnostici ektopične trudnoće.

Ispitivali smo 24 bolesnice sa ektopičnom trudnoćom koje smo podelili prema danima amenoreje u dve grupe i to: prva grupa od ukupno 16 bolesnica od 28 do 42 dana i druga grupa od 8 bolesnica sa amenorejom dužom od 42 dana. Kontrolnu grupu činilo je 20 trudnica sa vitalnom intrauterusnom trudnoćom gestacijske starosti od 42 do 52 dana. Uzorci krvi za kvantitativno određivanje hormona su uzimani u tri navrata nakon 48 sati u prepodnevnom terminu u ispitivanoj i kontrolnoj grupi trudnica. Ultrasonografski pregledi svih trudnica vršeni su neposredno nakon uzimanja uzorka krvi, transvaginalnim pristupom sa korišćenjem "make loop" opcije i merenja sa preciznošću od 0,1 mm.

Srednje vrednosti za beta-hCG kreću se u opsegu 698- 1774 mlU/ml u prvoj grupi trudnica, a u drugoj grupi od 1896 mlU/ml do 4410 mlU/ml sa statistički značajnom razlikom u odnosu na vrednosti u kontrolnoj grupi (p<0,001). Koncentracija progesterona u prvoj grupi ispitanica kreće se od 41-70 nmol/l, u drugoj grupi od 76-94 nmol/l, što je takođe statistički značajna razlika u odnosu na kontrolnu grupu (p<0,002). Pokazali smo da ultrasonografski nalaz sa svojim parametrima pouzdano predviđa vrednosti biohemijskih parametara kako u normalnoj intrauterusnoj trudnoći tako i u slučaju ektopične trudnoće.

Vijabilnost ploda i mesto implantacije uslovljavaju vrednosti biohemijskih parametara, što veoma otežava postavljanje tačne dijagnoze praćenjem samo ovih markera. Potrebno je kombinovati dinamiku rasta ovih hormona sa ultrasonografskim nalazom kao zlatnim standardom u dijagnostici ektopičnog graviditeta. Acta Medica Medianae 2011;50(3):16-21.

 

Ključne reči: ektopična trudnoća, humani horionski gonadotropin, progesteron, ultrasonografija