| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 3, Septembar, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Ivan Golubović

Ortopedsko-traumatološka klinika

Klinički centar Niš

Bul. dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Srbija

E-mail:golubovicz@bankerinter.net

Prikaz slučaja                                                                       

UDC: 616.718.4-001.5-089.881:616.411-001

doi:10.5633/amm.2011.0311s

 

 

STRATEGIJA „KONTROLE ŠTETE“ U LEČENJU POLITRAUMATIZOVANOG SA OTVORENIM PRELOMOM FEMURA I RUPTUROM SLEZINE - PRIKAZ SLUČAJA

 

 Ivan Golubović1, Predrag Stojiljković1, Zoran Golubović1, Goran Stevanović2, Ivan Micić1,

Zorica Antić2, Aleksandar Višnjić2 , Stevo Najman2, Dragan Milić2, Milan Grubor3 ,

Sonja Stamenić1, Danilo Stoiljković2 i Miroslav Trojanović4

 

Ortopedsko-traumatološka klinika, Klinički centar, Niš, Srbija1

Univeryitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Niš, Srbija2

Ortopedsko-traumatološka klinika Banja Luka, Banja Luka, Republika Srpska3

Univeryitet u Nišu, Mašinski fakultet, Niš, Srbija4

 

 

Politrauma  predstavlja najteži oblik traumatske epidemije. Adekvatno lečenje preloma butne kosti kod politraumatizovanih može značajno smanjiti mortalitet i morbiditet. Spoljna skeletna fiksacija preloma butne kosti u sklopu politraume predstavlja minimalnu dodatnu hiruršku traumu, uz minimalni gubitak krvi. U savremenim trauma centrima koristi se kao privremena metoda u sklopu strategije “kontrola štete” kod teško politrauma-tizovanih  koji ne mogu podneti ekstenzivnost unutrašnje fiksacije, uz kasniju konverziju po stabilizaciji opšteg stanja povređenih.

U radu se prikazuje politraumatizovani sa dominantnom povredom abdomena i otvorenim prelomom butne kosti koji je fiksiran spoljnom skeletnom fiksacijom u istoj anesteziji nakon zbrinjavanja intraabdominalnog krvarenja od strane hirurga. Konverzija spoljne u unutrašnju fiksaciju nije rađena zbog febrilnog stanja postoperativno, koje je trajalo 14 dana. Spoljna fiksacija bila je definitivna metoda lečenja. Prelom je zarastao za 7 meseci uz dobar funkcionali rezultat.

Metod spoljne skeletne fiksacije uspešno se koristi u lečenju preloma butne kosti kod politraumatizovanih kao privremena metoda u sklopu strategije “kontrola štete” uz kasniju konverziju u unutrašnju fiksaciju, a  ponekad  i kao definitivna metoda lečenja kod teških otvorenih i kominutivnih preloma i kod politraumatizovanih kada nije bezbedno uraditi konverziju. Acta Medica Medianae 2011;50(3):58-62.

 

Ključne reči: politrauma, prelom butne kosti, spoljna skeletna fiksacija, kontrola štete