| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 3, Septembar, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Ivan Stefanović

Clinic of Neurosurgery

Clinical Center Niš

Bulevar dr Zorana Đinđića 48 18000 Niš, Serbia

Email:ivanstefmd@gmail.com

 

Pregledni rad                                

UDC: 616.831-006:615.849 doi:10.5633/amm.2011.0301s

  

 

UTICAJ  PERITUMORSKOG EDEMA NA ISHOD RADIOTERAPIJE SUPRATENTORIJALNOG NECISTIČNOG GLIOBLASTOMA MULTIFORME

 

Ivan Stefanović1, Aleksandar Kostić1, Miša Radisavljević1, Slađana Filipović2 i Petar Bošnjaković3

 

Klinika za neurohirurgiju Klinički centar Niš, Niš, Srbija

Klinika za onkologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija2

Institut za radiologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija3

 

Život OH radikala inosi 10-5 sek. i deset milijardi puta je duži od života slobodnih elektrona, pa većina autora njegov indirektni mehanizam destrukcije DNK ističe kao dominantan u radioterapiji glioblastoma multiforme (GBM). Iako je koncentracija OH radikala u moždanom edemu povećana, edem remodelira zonu tumorske infiltracije i stvara uslove za eksteritorijaciju tumorskih područja određenih za zračenje i time utiče na mogućnost brzih recidiva.

Cilj rada bio je da utvrdi uticaj peritumorskog edema na brzinu recidiviranja glioblastoma multiforme, dužinu preživljavanja, tip i učestalost postiradijacionih komplikacija.

Radioterapijom u dozi 60 Gy tretirano je za mesec dana 60 bolesnika sa totalnom resekcijom supratentorijalnog necističnog GBM, od čega polovina na terapijski volumen (TV), a druga polovina na klinički ciljni volumen (KCV), a svi nakon toga BCNU protokolom. Prema preporukama RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) operisani su podeljeni u grupu sa edemom ispod 25 cm3, 25-75 cm3, preko 75 cm3.

Rezultati i diskusija: Bolesnici sa preko 75 cm3 peritumorskog edema beleže statistički brži recidiv, lošiji Karnofsky performans skor, progresiju peritumorskog edema i veću smrtnost ukoliko se zračenje primeni samo na KCV. Disperzija zračenja kod TV ne smanjuje učestalost kutanih postiradijacionih efekata i nema opravdanja u primeni kod edema manjeg od 25 cm3. Acta Medica Medianae 2011;50(3):5-9.

 

 

Ključne reči: glioblastoma multiforme, radioterapija, peritumorski edem, preživljavanje, komplikacije začenja