| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 3, Septembar, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Ljiljana Stošić

Institut za javno zdravlje Niš

Bul. dr Zorana Đinđića 50

18000 Niš, Serbia

E-mail: ljstosic@live.com

Originalni rad                                                             

UDC: 613.644:616.895

doi:10.5633/amm.2011.0306s

   

KOMUNALNA BUKA I MENTALNI POREMEĆAJI KOD URBANE POPULACIJE

 

Ljiljana Stošić1 i Ljiljana Blagojević2

 

Institut za javno zdravlje Niš, Niš, Srbija1

Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš, Srbija2

 

Cilj rada bio je da se ispita uticaj komunalne buke na učestalost mentalnih poremećaja kod odraslih osoba. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 911 ispitanika grada Niša, starosti između 18 i 80 godina. Korišćen je upitnik koji je sadržao pitanja koja su se odnosila na psihološke smetnje ispitanika. Na osnovu rezultata merenja nivoa komunalne buke  određeni su lokaliteti sa visokim nivoima buke (za dnevni nivo Leq ≥ 55 dBA i noćni Leq ≥ 45 dBA) i lokaliteti sa nižim nivoima buke (dnevni nivo Leq ≤ 55 dBA i noćni Leq ≤ 45 dBA). Utvrđeno je da komunalna buka negativno psihološki utiče na izložene odrasle osobe. Depresivno raspoloženje se češće javljalo kod ispitanika koji su živeli u bučnoj zoni nego kod ispitanika koji su živeli u kontrolnoj zoni (χ2=8,75 i p=0,03). Stanovnici bučne zone statistički značajno češće (χ2=12,43 i p=0,006) su se žalili na nervozu u odnosu na stanovnike kontrolne zone. U pogledu obraćanja za pomoć psihijatru ili psihologu utvrđeno je da ispitanici koji žive u bučnoj zoni statistički značajno češće (p=0,04) traže ovu vrstu pomoći nego ispitanici koji žive u tihim delovima grada. Acta Medica Medianae 2011;50(3):34-39.

 

Ključne reči: urbana sredina, komunalna buka, mentalni poremećaji, neurovegetativni poremećaji