| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 4, December, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478 (Printed version)

ISSN 1821-2794 (Online)

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu
 


Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj


Originalni radovi
 

 

Contents


Original articles

TROPONINI, TEST FIZIČKIM OPTEREĆENJEM I KORONAROGRAFSKA PROCENA OZBILJNOSTI AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA

Snežana Ćirić Zdravković, Milan Pavlović, Svetlana Petrović Nagorni,Goran Koraćević, Danijela Đorđević Radojković, Miodrag Damjanović i Jelena Jovanović

 

Sažetak     Rad u celosti
 

 

TROPONINS, EXCERSISE TESTS AND CRONAROGRAPHY ASSESMENT OF THE SEVERITY IN ACUTE CORONARY SYNDROME

Snežana Ćirić Zdravković, Milan Pavlović, Svetlana Petrović Nagorni,Goran Koraćević, Danijela Đorđević Radojković, Miodrag Damjanović and Jelena Jovanović
 

Abstract    Full text

 

ZAVISNOST LIPOFILNOSTI I VEZIVANJA ZA PROTEINE PLAZME INHIBITORA ANGIOTENZIN KONVERTUJUĆEG ENZIMA

Jadranka Odović i Jasna Trbojević-Stanković

 

Sažetak     Rad u celosti

 

CORRELATION BETWEEN ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME INHIBITORS LIPOPHILICITY AND PROTEIN BINDING DATA

Jadranka Odović and Jasna Trbojević-Stanković

 

Abstract    Full text

 

POTENCIJALNA ULOGA VIZUELNO EVOCIRANIH POTENCIJALA I "PATTERN" ELEKTRORETINOGRAFIJE U DIJAGNOZI PRIMARNOG GLAUKOMA OTVORENOG UGLA

Maja Petrović, Predrag Jovanović, Marija Trenkić Božinović, Lidija Bojović i Marina Jolić

 

Sažetak     Rad u celosti 
 

 

POTENTIAL ROLE OF VISUALLY EVOKED POTENTIAL AND ELECTRORETINOGRAPHY "PATTERN" IN THE DIAGNOSIS OF PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA

Maja Petrović, Predrag Jovanović, Marija Trenkić Božinović, Lidija Bojović and Marina Jolić

 

Abstract    Full text

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE APENDIKS VERMIFORMISA U PRENATALNOM PERIODU KOD ČOVEKA

Vladimir Antić, Natalija Stefanović, Milorad Antić, Momčilo Veličković, Dragan Virijević, Miljana Pavlović, Braca Kundalić, Vladimir Živković i Nikola Gligorijević

 

Sažetak      Rad u celosti 

 

MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS OF THE VERMIFORM APPENDIX DURING THE PRENATAL PERIOD IN MAN

Vladimir Antić, Natalija Stefanović, Milorad Antić, Momčilo Veličković, Dragan Virijević, Miljana Pavlović, Braca Kundalić, Vladimir Živković and Nikola Gligorijević

 

Abstract    Full text

 

POLOŽAJ BOLESNIKA NA OPERACIONOM STOLU KAO MOGUĆI FAKTOR RIZIKA ZA POSTOPERATIVNU MUČNINU I POVRAĆANJE (POMP) KOD GINEKOLOŠKIH LAPAROSKOPSKIH OPERACIJA

Aleksandar Ćirić, Velimir Colić, Sava Rančić i Duško Madzić

 

Sažetak      Rad u celosti 

 

 

PATIENT POSITION AS A POSSIBLE RISK FACTOR FOR POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING (PONV) IN GYNECOLOGIC LAPAROSCOPY

Aleksandar Ćirić, Velimir Colić, Sava Rančić and Duško Madzić

 

Abstract    Full text

 

Stručni rad

 

Professional article

Radiološki informacioni sistem

Rade R. Babić, Zoran Milošević, Boris Đinđić i Gordana Stanković- Babić

 

Sažetak      Rad u celosti 

 

RADIOLOGY INFORMATION SYSTEM

Rade R. Babić, Zoran Milošević, Boris Đinđić and Gordana Stanković- Babić

 

Abstract    Full text

 

Prikaz bolesnika

 

Case reports

MELANOM KOŽE KOD BOLESNIKA SA MULTIPLOM SKLEROZOM: SLUČAJA I PREGLED LITERATURE

Asen Veličkov, Aleksandra Veličkov, Branka Djordjević, Jelena Radović i Zoran Ćeranić

 

Sažetak      Rad u celosti
 

 

CUTANEOUS MELANOMA IN A PATIENT WITH MULTIPLE SCLEROSIS: CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE

Asen Veličkov, Aleksandra Veličkov, Branka Djordjević, Jelena Radović and Zoran Ćeranić


Abstract    Full text  

 

Pregledni radovi

 

Review articles

IMUNOPATOGENETSKI MEHANIZMI PARODONTOPATIJE I POSTEMENOPAUZALNE OSTEOPOROZE

Milica Petrović, Snežana Cekić, Zorica Ajduković, Marija Medarov, Miloš Kostić i Nadica Đorđević


Sažetak    
Rad u celosti
 

 

IMMUNOPATHOGENETIC MECHANISMS OF PERIODONTAL DISEASE AND POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS

Milica Petrović, Snežana Cekić, Zorica Ajduković, Marija Medarov, Miloš Kostić and Nadica Đorđević

Abstract   
Full text

 

IMUNOMODULATORNO DEJSTVO VITAMINA D

Jelena Radović, Danica Marković, Asen Veličkov, Branka Đorđević i Slavica Stojnev


Sažetak     Rad u celosti

 

 

VITAMIN D IMMUNOMODULATORY EFFECT

Jelena Radović, Danica Marković, Asen Veličkov, Branka Đorđević and Slavica Stojnev

Abstract  
Full text  

 

TOKSIČNI EFEKTI KADMIJUMA

Tanja Vukićević

 

Sažetak     Rad u celosti
 

 

TOXIC EFFECTS OF CADMIUM

Tanja Vukićević

Abstract   
Full text