| Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |  Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |  Contact  |
 

Acta Medica Medianae
UDK 61, YU ISSN 0365-4478

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

Propozicije za pisanje radova u Acta Medica Medianae

 

Acta Medica Medianae (AMM) je tematski časopis iz oblasti medicinskih nauka. Časopis  objavljuje originalni radove koji nisu prethodno publikovani.

U AMM se objavljuju: uvodnici, naučni i stručni članci, prethodna ili kratka saopštenja, revijski radovi tipa opšteg pregleda, aktuelne teme, meta-analize, prikazi slučajeva, prikazi knjiga i drugi prilozi. Radovi se štampaju na srpskom jeziku sa apstraktom na srpskom i engleskom jeziku. Radovi na engleskom jeziku se prezentuju u elektronskom formatu na sajtu Medicinskog fakulteta u Nišu, kao i na međunarodnim sajtovima iz oblasti medicinskih nauka. Zbog toga su autori u obavezi da dostave radove na engleskom jeziku. Acta Medica Medianae izlazi četiri puta godišnje. 

Svi radovi koji se objavljuju u AMM podležu recenziji od strane Uređivačkog odbora koji određuje i redosled njihovog štampanja. Primedbe i sugestije urednika i recenzenata dostavljaju se autoru radi konačnog oblikovanja. Radovi se predaju u elektronskom obliku. Rukopisi radova prihvaćenih za štampu ne vraćaju se autoru.

Prva strana rada treba da sadrži: a) naslov rada b) puna imena i prezimena autora  c) puni nazivi ustanova i organizacijskih jedinica u kojima je rad realizovan i mesta u kojima se ustanove nalaze,  d) znacima *, **, ***, #, ##, ###,…označavaju se redom autori i njihove institucije e) puna adresa, broj telefona i e-mail osobe zaduzene za korespondenciju u vezi predatog rukopisa.

Druga strana treba da sadrži samo naslov rada, rezime i ključne reči, bez imena autora i institucija. Veličina rezimea za naučne i stručne članke, revijske radove tipa opšteg pregleda i meta-analize može da bude do 250 reči, a za sve ostale tipove publikacija do 150 reči. Ispod rezimea sa podnaslovom “Ključne reči” navesti 3-5 ključnih reči ili izraza. Poželjno je da autori za ključne reči koriste odgovarajuće deskriptore, tj. definisane termine iz Medical Subject Heading (MeSH) liste Index Medicusa. Prva i druga strana se predaju na srpskom i engleskom jeziku i ne obeležavaju se brojevima.

Tekst članka: Naučni i stručni članci, kao i opšti pregledi i meta-analize, ne smeju prelaziti 11 stranica sa prilozima; aktuelne teme - 6 stranica; kazuistika 6 - stranica; prethodna saopštenja - 5 stranica, a izveštaji sa skupova i prikazi knjiga dve stranice. Naučni i stručni članci obavezno treba da sadrže poglavlja: uvod, cilj, materijal i metode, rezultati, diskusija i zaključak. Zahvalnost ili komentar povodom sponzorstva rada dati na kraju teksta članka iza poglavlja “Zaključak”. U tekstu naznačiti mesta priloga i obeležiti ih onako kako su obeleženi u prilogu.

Literatura se daje u posebnom poglavlju, pri čemu se navodi onim redosledom kojim se  citati pojavljuju u tekstu. Broj literaturne reference se u tekstu označava arapskim brojem u zagradi. Za navođenje literature koristiti pravila Vankuverske konvencije. Strane se numerišu arapskim brojevima u donjem desnom uglu

Priloge u vidu teksta, tabela i ilustracija (grafikoni, crteži, fotografije i dr.) ne unositi u tekst članka, već na posebnim stranicama obeleženim u gornjem levom uglu sa “Tabela, Grafikon, Ilustracija” i arapskim brojem redosledom pojavljivanja u tekstu (npr. Tabela 1, Grafikon 1 I dr.) i svakoj se daje kratak naslov. Kratka objašnjenja i skraćenice daju se u fusnoti. Za fusnotu  koristiti sledeće simbole: *, **, ***, #, ##, ###, …itd. Tabele, grafikone i ilustracije treba praviti korišćenjem nekog od programa iz Microsoft Office paketa. Izbegavati upotrebu boja kod izrade grafika. Za izradu grafičkih priloga može se koristiti bilo koji grafički program, pri čemu slike moraju biti snimljene u jpg formatu rezolucije 300dpi (u originalnoj veličini). Grafički prilozi se se ne unose u Word dokument već  se predaju kao JPG posebni fajlovi.

Ukoliko je tabela ili ilustracija već negde objavljena treba citirati izvor i priložiti pismeno odobrenje, ukoliko se radi o zaštićenom materijalu. Ukoliko je na fotografiji prikazan bolesnik tako da se može prepoznati, potrebno je njegovo pismeno odobrenje, u suprotnom delovi fotografije se moraju izbrisati da bolesnik ne može biti identifikovan.

Uz rad, na posebnom listu, treba dostaviti: a) izjavu da rad do sada nije objavljivan, b) potpise svih autora, c) ime, prezime, tačnu adresu i broj telefona prvog autora.

AMM zadražava pravo dalje distribucije i štampanja radova.

Rad je preporučljivo predati u elektronskom obliku na e-mail adresu uredništva: acta@medfak.ni.ac.rs ili poslati poštom na CD ili DVD disku sa materjalom u celini na srpskom i engleskom jeziku.

Rad treba biti otkucan u programu Word verzija 2003 ili novija. Za verziju na Engleskom jeziku koristiti font Verdana, veličine 9pt, kodna stranica (English). Za verziju na Srpskom jeziku koristiti font Verdana, veličine 9pt, kodna stranica (Serbian lat, Slovenian ili Croatian).

U radu je obavezno korišćenje međunarodnog sistema mera (SI) i standardnih međunarodno prihvaćenih termina.