Committees

Print

 

Судско-медицински, односно Судско-психијатријски одбор je стручнo тело Факултета које обавља послове судско-медицинске, односно судско-психијатријске еспертизе у кривичним и грађанским поступцима и предметима по захтевима судова и физичких лица.

Рад Судско-медицинског одбора регулише се Правилником о раду Судско-медицинског одбора, док се рад Судско-психијатриског одбора регулише Правилником о раду Судско-психијатријсог одбора Медицинског факултета Универзитета у Нишу.

Избор председника, заменика председника и чланова Судско-медицинског и чланова Судско-психијатријског одбора врши Наставно-научно веће на период од три године.

Одлуком Наставно-научног већа од 7.10.2015. године за чланове Судско-медицинског одбора Медицинског факултета у Нишу, и чланове Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Нишу, изабрани су:


Чланови Судско-медицинског одбора

 


Чланови Судско-психијатријског одбора

Судско-медицински и Судско-психијатријски одбор могу, по потреби, ангажовати и друге наставнике Факултета и формирати посебне комисије.