combine_images_980.jpg

Departments and department assembly

 

Факултет организује катедру за једну или више сродних ужих научних области.

  • КАТЕДРУ чине сви наставници и сарадници који су изабрани за одговарајућу, односно одговарајуће уже научне области. Катедра се може основати за ужу научну област који има најмање 5 наставника. Уже научне области које немају потребан број наставника, оснивају заједничку катедру према међусобној сродности. Изузетно, наставник, односно сарадник може бити члан више катедри, што се уређује посебним актом Факултета.
  • ВЕЋЕ КАТЕДРЕ је стручни орган који чине сви наставници катедре. Радом катедре и Већа катедре руководи шеф катедре.

 

Катедра Анатомија (en)
Катедра Хистологија и ембриологија (en)
Катедра Физиологија (en)
Катедра Биохемија (en)
Катедра Микробиологија и имунологија (en)
Катедра Патологија (en)
Катедра Патолошка физиологија (en)
Катедра Фармакологија са токсикологијом (en)
Катедра Интерна медицина (en)
Катедра Дерматовенерологија (en)
Катедра Неурологија (en)
Катедра Психијатрија са медицинском психологијом (en)
Катедра Хирургија (en)
Катедра Педијатрија (en)
Катедра Гинекологија са акушерством (en)
Катедра Судска медицина (en)
Катедра Стоматолошка протетика (en)
Катедра Хемија (en)
Катедра Фармација (en)
Катедра Ургентна медицина (en)
Катедра Анестезиологија и реаниматологија (en)
Катедра Оториноларингологија (en)
Катедра Офталмологија (en)
Катедра Онкологија (en)
Катедра Здравствена нега (en)
Предмети УНО Биологија са хуманом генетиком (en)
Предмети УНО Физика (en)
Предмети УНО Медицина и друштво (en)
Предмети УНО Медицинска статистика и информатика (en)
Предмети УНО Енглески језик (en)
Предмети УНО Математика и информатика (en)
Предмети УНО Социјална медицина (en)
Предмети УНО Хигијена са медицинском екологијом (en)
Предмети УНО Радиологија (en)
Предмети УНО Нуклеарна медицина (en)
Предмети УНО Инфектологија (en)
Предмети УНО Епидемиологија (en)
Предмети УНО Физикална медицина и рехабилитација (en)
Предмети УНО Медицина рада (en)
Предмети УНО Болести зуба и ендодонција (en)
Предмети УНО Орална медицина и пародонтологија (en)
Предмети УНО Превентивна и дечја стоматологија (en)
Предмети УНО Ортопедија вилица (en)
Предмети УНО Орална хирургија (en)
Предмети УНО Максилофацијална хирургија (en)
Предмети УНО Имунологија (en)

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code