combine_images_980.jpg

Election assembly

 

Изборно веће чине наставници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.

Изборно веће утврђује предлог за избор у звање наставника, врши избор у звање сарадника, утврђује предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника, именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање сарадника и друге послове у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

 

 paznja

ПРOМEНE ПOСТУПКA  ПРИJAВE КAНДИДAТA ЗA ИЗБOР У ЗВAЊE

Увид нaучнoj и стручнoj jaвнoсти 06.10.2017. (en)

Print

 

Датум објаве: 06.10.2017.

Meдицински фaкултeт у Нишу, на основу Oдлуке декана број 01-10416 од 05.10.2017. године, стaвљa нa увид научној и стручној јавности извештајe Комисијa за заснивање радног односа и стицање звања сарадника

 

Read more...

5. Седница Изборног већа у 2017. години (en)

Print

 

Датум објаве: 29.09.2017.

5. Седница Изборног већа заказана је за понедељак 02.10.2017. године у 12.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 5.Седницу у 2017. години и записник са 4.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послати су електронском поштом.

Read more...

4. Седница Изборног већа у 2017. години (en)

Print

 

Датум објаве: 03.07.2017.

4. Седница Изборног већа заказана је за среду 05.07.2017. године у 13.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 4.Седницу у 2017. години и записник са 3.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послати суелектронском поштом.

Read more...

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code