combine_images_980.jpg

Academic assembly

Print

 

Наставно-научно веће представља стручни орган Медицинског факултета. 

 

СТАТУТОМ ФАКУЛТЕТА  дефинисане су све компентенције Наставно-научног већа. Неке од њих су:

 • утврђује предлог Статута Факултета;
 • утврђује предлог кандидата за избор декана Факултета;
 • бира чланове Савета Факултета из реда представника Факултета;
 • бира представнике Факултета у органима Универзитета;
 • предлаже кандидата за ректора Универзитета;
 • предлаже годишњи програм рада Факултета;
 • предлаже студијске програме за све врсте и нивое студија;
 • утврђује уже научне области;

 

САСТАВ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА  чине представници Управе факултета, представници Катедри факултета и представници студената. Сваку катедру представља по један члан, осим Катедре интерне медицине и Катедре хирургије које представљају по два члана.

Наставно-научно веће именује ОДБОРЕ и то:

 • Одбор за основну наставу
 • Одбор за последипломске академске студије
 • Одбор за специјалистичке студије
 • Одбор за научноистраживачки рад
 • Одбор за здравствену делатност
 • Одбор за издавачку делатност
 • Одбор за нормативну делатност и
 • Библиотечки одбор.

 

Задатак сваког одбора је да ННВ-у припреми и предложи компетентне предлоге из области своје надлежности.

Наставно-научног веће на седници одржаној 27.04.2016. године донело је Одлуку о именовању ЧЛАНОВА ОДБОРА .

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code