combine_images_980.jpg

Student parliament

Print

 

Студентски парламент је орган преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.

Студентске организације кандидују своје чланове за представнике Студентског парламента, а избор за чланове парламента врши се непосредним гласањем. Право да бирају и буду бирани за чланове Студентског парламента имају сви студенти Медицинског факултета уписани на студије у години у којој се бира Студентски парламент. Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину. Избор чланова Студентског парламента обавља се сваке године, тајним и непосредним гласањем по годинама студија.

Студентски парламент броји 45 чланова и то:

 • 19 чланова који се бирају са сваке године студија, са сваког акредитованог студијског програма (по један са сваке године и са сваког програма)
 • 26 чланова који се бирају са листа кандидата студентских организација, сразмерно броју гласова који освоје листе кандидата студентских организација на изборима по пропорционалном систему.

Поступак кандидовања и гласања за чланове Студентског парламента ближе се одређује ПРАВИЛНИКОМ О ПОСТУПКУ ИЗБОРА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Факултета. За спровођење избора Служба за наставу саставља бирачки списак и доставља га Комисији за спровођење избора и декану. Изабрани су они кандидати који на гласању добију највише гласова. Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, гласање се понавља за те кандидате у року од следећих 7 дана. Члану Студентског парламента коме је престао статус студента, престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана. Декан и продекани могу присуствовати седницама Студентског парламента.

Студентски парламент је на седници парламента, од 11. децембра 2012.године, усвојио ПРАВИЛНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА.

 

АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

 • бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента
 • бира и разрешава студента продекана
 • доноси Правилник о свом раду и Правилник о поступку избора Студентског парламента Факултета
 • оснива радна тела која се баве пословима из надлежности Студентског парламента
 • бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета
 • доноси годишњи план и програм Студентског парламента
 • разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научноистраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда
 • организује и спроводи програме ваннаставних активности студената
 • остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу
 • бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета, у складу са општим актом установа, удружења односно факултета
 • даје мишљење о педагошком раду у поступку избора у звање наставника
 • усваја годишњи извештај о раду Студентског парламента који подноси председник Студентског парламента
 • обавља и друге послове у складу са Законом и високом образовању, Статутом Факултета и општим актима Факултета

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code