combine_images_980.jpg

Faculty council

Print

 

Сaвeт Meдицинскoг фaкултeтa je oргaн управљања и чини га 19 чланова и то:

  • 13 (тринаест) чланова представника Факултета, од којих 11 из реда наставника и асистената и 2 из реда запослених у Организационој јединици стручних служби;
  • 3 (три) члана представника студената које бира Студентски парламент;
  • 3 (три) члана представника оснивача.

Чланови Савета из реда наставника и асистената бирају се по студијским групама и то: 8 са студијског програма медицина, од којих 3 из претклиничких и 5 из клиничких ужих научних области, 2 са студијског програма стоматологија и 1 са студијског програма фармација. Мандат чланова Савета траје 3 године.

За мандатни период 2016-2019. године, изабрани су ЧЛАНОВИ САВЕТА Медицинског факултета у Нишу.

 

Savet fakulteta 2013

 

Статутом Медицинског факултета у Нишу утврђене су надлежности Савета.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code