Faculty council

Print

 

Сaвeт Meдицинскoг фaкултeтa je oргaн управљања и чини га 19 чланова и то:

Чланови Савета из реда наставника и асистената бирају се по студијским групама и то: 8 са студијског програма медицина, од којих 3 из претклиничких и 5 из клиничких ужих научних области, 2 са студијског програма стоматологија и 1 са студијског програма фармација. Мандат чланова Савета траје 3 године.

За мандатни период 2016-2019. године, изабрани су ЧЛАНОВИ САВЕТА Медицинског факултета у Нишу.

 

Savet fakulteta 2013

 

Статутом Медицинског факултета у Нишу утврђене су надлежности Савета.