combine_images_980.jpg

Organization of the faculty

Print

 

У зависности од врсте послова, међусобне сродности и функционалне повезаности, сви послови на Медицинском факултету обављају се у оквиру организационих јединица и то:

 

  • НАСТАВНО-ОБРАЗОВНУ ОРГАНИЗАЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ чине наставници, сарадници и остали запослени, који учествују у обављању послова који су непосредно повезани са наставно-образовним радом. Наставно-образовна организациона јединица своје послове остварује преко катедри, Већа катедри и Већа ужих научних области.

 

  • НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА БИОМЕДИЦИНУ представља посебну организациону јединицу за научноистраживачки рад и здравствену делатност и обавља основна, примењена и развојна истраживања, истраживања у функцији образовно-наставне делатности, оспособљавање кадра за научноистраживачки рад и услуге из области здравствене делатности. Научноистраживачки центар за биомедицину чине  наставници, истраживачи, сарадници и остали запослени који учествују у обављању послова који су у непосредној вези са биомедицинским истраживањима.

 

  • У  OРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ обављају се: административно-правни, финансијски, административно-технички, библиотечки, информационо-рачунарски и други послови који су од заједничког интереса за обављање делатности Медицинског факлултета.

 

sema 2016

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code