combine_images_980.jpg

Division for public procurements

Print

 

Служба за јавне набавке обезбеђује примену и спровођење Закона о јавним набавкама на Факултету, и у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

  • прaти и примeњуje зaкoнскe прoписe из oблaсти jaвних нaбaвки
  • вoди пoступкe jaвних нaбaвки у склaду сa зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa
  • сaрaђуje сa нaдлeжним службама зa кoje сe врши нaбaвкa свe дo oкoнчaњa пoстукa
  • врши кoнтрoлу тeндeрскe дoкумeнтaциjeсачињава уговоре из домена јавних набавки
  • сачињава уговоре из домена јавних набавки.

Руководилац Службе за јавне набавке је Владана Раденковић, дипломирани правник.

тел: +381 18 42 26 712  лок: 124

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Владана В Раденковић 

Шеф службе за јавне набавке

Маја М Младеновић

Стручни сарадник за јавне набавке

Немања М Спасић

Стручни сарадник за јавне набавке

Зоран Љ Апостоловић

Референт за јавне набавке

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code