Administrative/technical services

Print

 

 

У Организационој јединици стручних служби обављају се: административно-правни, финансијски, административно-технички, библиотечки, информационо-рачунарски и други послови који су од заједничког интереса за обављање делатности Факултета.

Радом Организационе јединице стручних служби руководи секретар Факултета у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета. 

 Секретар Факултета, Јелена Ковач,

дипломирани правник

Jelena Kovac

ADMINISTRATIVE/TECHNICAL SERVICES: