combine_images_980.jpg

Aкутни и хронични бол: Фармакотерапијски приступи и изазови (en)

Print


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-535/2014-01 дaтум: 03.03.2014. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 28.3.2014.године, Медицински факултет у Нишу,Сала 164 III спрат

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодоваРегистровани слушалац -  6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Светлана Павловић

ПРEДAВAЧИ: Проф. др Светлана Павловић, Проф. др Мирослава Пјевић, Проф. др Зорица Јовић, Мр сци. мед. др Ержебет Патарица Хубер, Доц. др Сања Марић , Др Владимир Милић, Асс. др Срђан Љубисављевић, Доц. др Светлана Симић, Доц. др Сања Вицковић, Доц. др Слободан Лончаревић

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: И поред повећаног знања о неурофизиолошким механизмима бола, фармаколошког и технолошког напретка, бол  је подцењен, недовољно третиран и представља  глобални здравствени проблем. Истраживања показују да више од 40% пацијената пати због акутног бола  јаког интензитета  после операције и трауме. Хронични бол умерено јаког и јаког интензитета, присутан је код 19% одрасле европске популације. Хронични бол  (леђни, остеоартритични, постхируршки, канцерски)   оштећује све аспекте квалитета живота особе у болу и има значајне индивидуалне, социјалне и економске последице. Процењује се да здравствени трошкови и губитак продуктивности због хроничног бола у Европи, представљају 3-10% од ГДП-а (grossdomesticproduct). Епидемиолошки подаци, преваленција, значајни директни  и индиректни трошкови здравственог система, намећу потребу да адекватно збрињавање бола   мора бити приоритет националног здравственог система. У циљу да се подигне, ниво свесности о овом здравственом проблему,  побољшају третман, едукација и истраживањa, ИАСП (IASP, International Association for the Study of Pain) од 2004. године подржава концепт Светске године  против бола и сваку, посвећује одређеној  проблематици из домена бола. IASPсветска  година, октобар  2013 - октобар 2014 посвећена је орофацијалном болу. Адекватним дијагностичким приступом, засновано на механизмима, орофацијални бол  се категоризује у: мишићноскелетни, неуропатски, неуроваскуларни и психогени. Неке диферанцијално дијагностичке дилеме и терапијске контроверзе орофацијалног бола биће  расветљене на овом едукативном курсу. Имајући у виду бројне препреке  ефикасном третману бола, ипак, најважније препреке  потичу од лекара и недовољног познавања  фармакологије и практичне употребе аналгетика и адјувантних аналгетика.  Кроз пленарна предавања, размотриће се, обновити и побољшати знања о адекватној фармакотерапији са конвенционалним аналгетицима и неким другим терапијским средствима у разрешавању хроничних болних проблема. Још увек раширена употреба нестероидних анти-инфламаторних лекова, првенствено диклофенака,  независно од квантитета и квалитета бола, указује на недовољну едукованост  лекара. Иако су опиоидни аналгетици свима познати као камен темељац у лечењу канцерског бола, опиоидна прескрипција за хронични неканцерски бол последњих година  у свету, па и код нас је повећана. Засновано на доказима, размотриће се   праве индикације, дозирање, злоупотреба, адикција и други нежељени ефекти везани за  употребу опиоида код хроничног неканцерског бола. Лекари морају  осигурати да код пажљиво селекционираних  пацијената са хроничним неканцерским болом, опиоидна терапија буде персонализована, ефикасна и безбедна. Припремљености будућих  лекара за збрињавање бола,  значајно доприноси едукација и учење о болу током академских студија на медицинским факултетима. Ово учење је ограничено и фрагментисано у оквиру различитих наставних предмета током студија медицине. Размотриће се резултати учења Медицине бола као  елективног  наставног предмета на Медицинском факултету Новом Саду и потреба за увођењем обавезног предмета.

КOТИЗAЦИJA: 3600,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 145/КME.


ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.


FAX: +381-18-42-39-310


ПРОГРАМ РАДА

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code