combine_images_980.jpg

Актуелни трендови у третману опекотина и ожиљака (en)

Print


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-535/2014-01 дaтум: 03.03.2014. гoдинe

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 13.09.2014.године, Клиника за дечју хрургију и ортопедију КЦ Ниш, Сала хотела „Гранд“ Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодова, регистровани слушалац - 6 бодова

РУКОВОДИЛАЦ: Проф.др Анђелка Славковић

ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Aмулиа Саксена, Проф. др Зоран Милосављевић, др Jeфта Koзарски, др Радоје Симић , др Александар Влаховић, Бесхара Атиех, Доц. др Милан Јовановић, др Ђорђе Крављанац, Проф. др Предраг Ковачевић, Проф. др Драгана Јовановић, др Марина Панишић, др Наташа Влаховић, др Данијела Ђерић, др Љиљана Секуловић -Стефановић

ПРОФИЛ УЧЕСНИКА: Лекари  

САЖЕТАК ПРОГРАМА: Савремено лечење опекотина код деце захтева стално усавршавање и примену иновативних метода у лечењу ових најтежих и најболнијих термичких повреда које могу да задесе дете, како у физичком, тако и у психичком смислу.

У третману дубоких експанзивних опекотина које увек угрожавају живот детета, у 21.веку, није довољно само добро познавање спречавања шокних механизама, примене адекватне ресусцитације, примене тангенцијалне ексцизије, дебридмана некроза и ексцизије до фасције, кao и метода супституције коже (било ауто или хомотренсплантатима), већ је импертатив познавати најсавременије методе третмана дубоких опекотина употребом сопстевног масног ткива (fat graftinga), познавање културе ткива (tissue ingineering), методе култивисања хумане коже и њених деривата, изналажење и повезивање са центрима који поседују банке коже у Европским и светским опекотинским центрима као и истраживање и примену матичних ћелија у третману опекотинске ране али и секвела опекотина - ожиљног ткива.

Тренд савремене цивилизације и значајно поље истраживаља у свету у оквиру савременог третмана опекотина представљају перфоративни режњеви за микроваскуларни трансвер ткива који се користе у реконструктивним операцијама у пластичној хирургији, а у последње време велику примену налазе у третману опекотина како код деце, тако и код адултне популације.

Бржи опоравак пацијента, мањи дефект ткива, брже побољшање општег стања организма, мањи губици, боље зарастање и епителизација опекотинске ране, мање изражене секвеле, ожиљци, контрактуре, само су неке од предности које фаворизују привремену савремених метода лечења опекотина.

Осим велике борбе за контролу и лечење инфекције, спречавање сепсе, не треба занемарити психолошке и етичке кодексе у лечењу опекотина, јер је чињеница да опекотине представљају 10% повреда код злостављане и занемарене деце.

Значај купирања бола који може покренути шокне механизме код опечене деце, примена аналгезије, аналгоседације и анестезије, у хируршком лечењу пацијената захтева и стално усавршавање и познавање лечења и реституције од стране дечјих анестезиолога као неизоставног дела тима који учествује у лечењу опекотина. Примена и познавање адекватне парентералне и ентералне нутриције представља императив сваке клинике која се бави лечењем опечене деце.

Велика борба предстоји у третману ожиљног метаболички активног ткива које се стално мења, оставља контрактуре као велики функционални и естетски проблем, а некада даје и трајни инвалидитет. Због тога рана рехабилитација и конзервативни и хируршки третмани келоида и хипертрофичних ожињака и контрактура се стално мењају и усавршавају. Наш задатак је осим савесног лечења, анимирање јавности и едукација не само лекара и медицинског особња, него и родитеља и деце у циљу превентиве и спречавања потенцијалних могућности за настанак опекотина поготово у кућним условима, које је и најчешће место настанка ових тешких повреда.

КОТИЗАЦИЈА: 3 600,00  (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 147/КМЕ

МАКСИМАЛНИ БРОЈ УЧЕСНИКА: 30

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code