combine_images_980.jpg

Савремени дијагностички и терапијски приступ хроничним артритисима (en)

Print


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 25.3.2016. године, Медицински факултет Ниш, сала 164 на III спрату

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 5 бода;  Регистровани слушалац - 3 бода

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Соња Стојановић

ПРEДAВAЧИ:

  1. Мр др сци Јован Недовић, Институт „Нишка Бања“, Медицински факултет Ниш
  2. Доц. др Бојана Стаменковић, Институт „Нишка Бања“ , Медицински факултет Ниш
  3. Доц. др Валентина Живковић, Институт „Нишка Бања“, Медицински факултет Ниш
  4. Доц. др Соња Стојановић, Институт „Нишка Бања“, Медицински факултет Ниш
  5. Мр др сци Саша Миленковић, Институт „Нишка Бања“

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, фармацеути, медицинске сестре, здравствени техничари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Инфламатроне артропатије су честе болести савременог доба које се најчешће јављају у средњем животном добу, код радно способних болесника, што им уз медицински даје и велики социоекономски значај.

У инфламатроне артропатије у ужем смислу спадају: јувенилни идиопатски артритис, реуматоидни артритис, серонегативне спондилоартропатије (анкилозирајући спондилитис, псоријазни артритис, Рајтеров синдром, ентеропатијски артритиси). Хроничног су тока и уколико се недакватно лече могу значајно да утичу на квалитет живота оболелог.

Последњих година апострофира се значај ране дијагнозе инфламатроних артропатија у чему нам значајно помажу нове дијагностичке процедуре, пре свега ултразвук и магнетна резонанца зглобова, као и нови специфичнији серолошки маркери. Стандардне дијагностичке методе (рентген и стандардна лабораторија) и даље су од великог значаја за дијагнозу.

Револуцију у терапији инфламатроних артропатија представља увођење биолошке терапије. Боља контрола тока болести уз повољан безбедоносни профил ових лекова чини их данас најефикаснијим начином лечења. И ова терапија носи потенцијалне ризике, пре свега повећану склоност ка инфекцијама и лимфопролиферативним болестима. Хемијска терапија која утиче на ток болести, најчешће примена Метотрексата, и даље је главни стожер лечења инфламатроних артропатија. Примена малих доза кортикостероида у раној фази болести осим значајног антиинфламатроног дејства има утицај и на радиографску прогресију болести. Уз лекове које утичу на ток болести примењује се и симптоматска терапија-нестероидни антиифламатрони лекови. Бланеофизикална терапија је саставни део комплексног лечења инфламатроних артропатија. Комбинована примена наведених терапијских модалитета уз адекватан мониторинг болесника са хроничним артритисом предуслов је за адекватну контролу и добру прогнозу болести.

КOТИЗAЦИJA: 2.000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 161/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ word1 m (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА  pdf

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code