combine_images_980.jpg

Преглед умрлих лица и одговорност здравствених установа и здравствених радника у вези са утврђивањем смрти (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 12.4.2016. године (други термин 21.10.2016.), Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодова;  Регистровани слушалац - 6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Горан Илић

ПРEДAВAЧИ:

  1. Проф. др Горан Илић, специјалиста судске медицине, редовни професор, Медицински факултет Ниш
  2. Проф. др Радован Караџић, специјалиста судске медицине, редовни професор, Медицински факултет Ниш
  3. Проф. др Лидија Костић Бановић, специјалиста судске медицине, редовни професор, Медицински факултет Ниш
  4. Проф. др Јован Стојановић, специјалиста судске медицине, ванредни професор, Медицински факултет Ниш
  5. Проф. др Миодраг Здравковић, специјалиста судске медицине, ванредни професор, Медицински факултет Ниш
  6. Асист. др Александра Антовић, специјалиста судске медицине, асистент, Медицински факултет Ниш
  7. Мр сци. мед. др Мирослав Милић, специјалиста судске медицине, Завод за судску медицину Ниш
  8. Др Иван Стојановић, специјалиста судске медицине, Завод за судску медицину Ниш, докторант Медицинског факултета Ниш
  9. Др Стеван Тодоровић, лекар на специјализацији из судске медицине, Завод за судску медицину Ниш, докторант Медицинског факултета Ниш

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, медицинске сестре, здравствени техничари, представници истражних органа (тужиоци, судије) и органа унутрашњих послова (инспектори, криминалистички техничари)

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Утврђивање смрти је у већини земаља законска одговорност лекара, утемељена на Сиднејској декларацији о утврђивању смрти (усвојена 1968. године у Сиднеју, а допуњена 1983. године на 35. Скупштини Светског медицинског удружења у Венецији). Декларацијом је дефинисано пет медицинских критеријума за утврђивање смрти: потпуни губитак везе са спољашњим светом; потпуна млитавост мишића и арефлексија; престанак спонтаног дисања; пад крвног притиска по престанку његовог вештачког одржавања; потпуно права ЕЕГ линија, добијена чак и под стимулацијом, уз валидне техничке гаранције.

Законом о здравственој заштити Републике Србије (ЗЗЗРС) предвиђено је да доктор медицине обави стручно утврђивање времена и узрока смрти, које је од јавног интереса и представља начин за прикупљање података о морталитету на локалном и националном нивоу. Kвалификованим прегледом умрле особе могуће је у извесном броју случајева поставити медицинску сумњу у насилну смрт, а затим покренути одговарајуће истражне механизме како би се утврдили детаљи у вези с узроком и пореклом смрти те особе.

Време и узрок смрти утврђују се на месту смрти лекарским прегледом и другим медицинским методама, заснованим на достигнућима савремене медицинске науке, као и на основу медицинске документације. Узрок смрти могуће је једино поуздано утврдити када се благовремено изврши обдукција. У случајевима када се обдукција не врши, утврђивање узрока смрти заправо представља процену лекара који врши преглед умрле особе о могућем узроку смрти на основу расположиве медицинске документације и налаза установљених прегледом умрлог.

Уколико смрт наступи у току стационарног лечења, преглед умрлог лица обављају доктори медицине те здравствене установе, који ће при утврђивању узрока смрти имати у виду и медицинску документацију о претходном току лечења.

Уколико смрт наступи ван здравствене установе, у складу са одредбама ЗЗЗРС, преглед умрлих лица представља обавезу доктора медицине који су за то одређени посебним решењем органа локалне самоуправе (мртвозорник). Овакав преглед представља много сложенији задатак за лекара, јер у извесном броју ових случајева нису доступни подаци о претходном лечењу, односно обољењима умрле особе, или постоје подаци о обољењу које обично не завршава смртним исходом, па је у таквој ситуацији процена могућег узрока смрти веома отежана, а могућност грешке велика. Стога у оваквим ситуацијама упућивање на обдукцију представља једини могући избор за лекара који врши преглед умрлог лица.

Непоштовање законске регулативе у вези прегледа умрлих лица, како у погледу пропуштања утврђивања узрока смрти и вршења обавезне обдукције пацијента који је преминуо у болници током терапеутског или дијагностичког поступка, тако и у погледу непотпуног, неправилног или неблаговременог обавештавања и информисања чланова уже породице преминулог лица и других лица која имају право да буду обавештена, представља противрпавну радњу која повлачи и одговорност здравствених установа (и лекара појединаца) за накнаду евентуалне штете (без обзира да ли постоји лекарска грешка или не).

Стога, Катедра за судску медицину у Нишу и Центар за континуирану медицинску едукацију (КМЕ) Медицинског факултета Универзитета у Нишу организују програм КМЕ у циљу обнављања специфичних знања из танатологије у вези прегледа лица умрлих у здравственим установама и изван њих, као и упознавања са актуелним законским решењима у вези са прегледом умрлих лица и вршењем обдукција.

КOТИЗAЦИJA: 3.000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 163/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ word1 m(имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

 ПРОГРАМ РАДА pdf


INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code