combine_images_980.jpg

Дијагноза и лечење eпилепсија кроз животна доба (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 13.5.2016. године, Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 10 бодова;  Регистровани слушалац - 5 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Стево Лукић

ПРEДAВAЧИ:

  1. Проф. др Небојша Јовић, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину. Др Суботића 6а Београд, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду
  2. Проф. др Ксенија Божић, Клиника за неурологију, Клинички центар Војводине, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
  3. Проф. др Мирјана Спасић, Клиника за неурологију, Клинички центар Ниш: редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу
  4. Проф. др Зоран Перић, Клиника за неурологију, Клинички центар Ниш, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу
  5. Доц. др Ксенија Гебауер- Букуров, Клиника за неурологију, Клинички центар Војводине, доцент Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
  6. Доц. др Стево Лукић, Клиника за неурологију, Клинички центар Ниш: доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, стоматолози, фармацеути

СAЖEТAК ПРOГРAМA: У уводном делу биће извршена критичка анализа појединих аспектафункционисања ексцитаторно- инхибиторног неуронског система у различитим старосним добима, који се хипотетично у различитим физиолошким и патолошким условима могу доводити у везу са појединим епилептичним феноменима.

Први конвулзивни напад, може бити прва манифестација епилепсије или симптом обољења које заслужује посебан третман. Око 10% популације ће имати најмање један напад током живота а 3% дијагнозу епилепсије. Детаљна анамнеза је од пресудног значаја. Електроенцефалограм (ЕЕГ) и неурорадиолошке методе су битне компоненте дијагностичког протокола. Погрешна дијагноза, класификација и прогноза доводе до непримерене одлуке о употреби и избору антиепилептичких лекова (АЕЛ). Клинички предктори релапса су претходно мождано оштећење, значајне абнормалности на радиолошким или ЕЕГ снимањима и ноћни напади. Антиепилептичка терапија смањује краткорочни ризик од рецидива али не утиче на прогнозу епилепсије.

Терапију епилепсије треба започети онда када имамо тачну дијагнозу и ризик од понављања напада што зависи од типа напада, типа епилептичког синдрома, јачине и учесталости напада, година живота, професије, коморбидитета. Основни принцип почетне терапије је монотерапија, са предностима боље процене ефикасности, боље подношљивости, комплијансе и уз одсуство интеракција. Избор АЕЛ зависи од фактора везаних за саму болест (тип напада, синдром), фактора самог пацијента (нпр. пол, старост, коморбидитет) и фармаколошких карактеристика лека (нпр. ефикасност, подношљивост, интеракције)

Утицај епилептогене лезије на незрео мозак изазива ненормалну активност у критичним фазама његовог развоја и нарушава неуронску мрежу, што узрокује неуролошке, бихејвиоралне и когнитивне поремећаје. Семиологија напада код новорођенчади, млађе и старије деце се разликују. Различите, добно-специфичне нападе, прате посебни ЕЕГ обрасци. Притом семиологија има ограничену локализационо/ латерализациону вредност и напади се чешће јављају по типу генерализованих (регионалних), него фокусних догађаја. Семиолошки приступ у раном развојном добу заснива се на неколико чинилаца: 1) добно-специфични

клинички образац је резултат незрелости мозга и добно- зависног развоја, 2) ЕЕГ образац такође је добно- и синдром-зависан и 3) дифузно мождано оштећење пренаталног или раног посленаталног порекла чешће је него стечене лезије.

Највећи број идопатских (генетских) генерализованих епилепсија почиње у пубертету. Неке фокалне епилепсије као што је епилепсија мезијалног темпоралног режња такође почињу у овом периоду. Лечење адолесцената оболелих од епилепсије подразумева многе специфичности. Осим примене АЕЛ терапија се базира и на избегавању провокативних фактора. Данас се сматра да адолесценти не припадају ни дечјим ни одраслим институцијама већ да постоји потреба за оснивањем адолесцентних дипанзера и клиника где би мултидисциплинарни тим пружао помоћ у решавању свих узрасно-специфичних проблема.

КOТИЗAЦИJA: 3.000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 165/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ  word1 m(имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА pdf

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code