combine_images_980.jpg

Дизајн, синтеза, in vitro и in vivo ефекти нових инхибитора медицински значајних ензима (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 03.06.2016. године, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодоваРегистровани слушалац -  6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Андрија Шмелцеровић

ПРОГРАМСКИ ОДБОР:

 1. Проф. др Андрија Шмелцеровић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Србија
 2. Проф. др Гордана Коцић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Србија
 3. Проф. др Соња Раденковић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Србија
 4. Проф. др Горан Николић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Србија
 5. Доц. др Јелена Лазаревић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Србија

ПРEДAВAЧИ:

 1. Проф. др Андрија Шмелцеровић, Медицински факултет Универзитета у Нишу
 2. Проф. др Гордана Коцић, Медицински факултет Универзитета у Нишу
 3. Проф. др Соња Раденковић, Медицински факултет Универзитета у Нишу
 4. Проф. др Горан Николић, Медицински факултет Универзитета у Нишу
 5. Доц. др Јелена Лазаревић, Медицински факултет Универзитета у Нишу
 6. Асс. др Будимир Илић, Медицински факултет Универзитета у Нишу

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: лекари, фармацеути, биохемичари

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Дизајн и синтеза нових инхибитора медицински значајних ензима су од великог значаја за откриће нових лекова. Већину оралних терапеутских средства са применом у клиничкој пракси чине лекови који делују као инхибитори ензима. Сматра се да су ензими најатрактивније мете за деловање лекова малих молекулских маса. Ова чињеница произилази из каталитичке улоге коју имају ензими у физиолошким процесима у организму човека. Познавање структуре ензима је неопходно за идентификацију и дизајн потенцијалних инхибитора који представљају полазну основу за развој нових лекова. Дизајн и синтеза нових лекова који би биолошку активност остваривали инхибицијом специфичних ензима су један од трендова у свременој фармацеутској индустрији. Снажан развој компјутерске хемије омогућава боље разумевање интеракција лек-ензим.

Програм континуиране едукације који пријављујемо омогућио би учесницима упознавање са савременим трендовима у дизајну, синтези и структурној карактеризацији, као и са актуелном методологијом in vitro и in vivo тестирања супстанци које доводе до инхибиције одабраних медицински значајних ензима.

Учесници ове континуиране едукације ће овладати компјутерским методама за предвиђање физичко-хемијских, фармаколошких и токсиколошких особина нових инхибитора медицински значајних ензима. Предвиђено је и решавање појединих клиничких проблема.

КOТИЗAЦИJA: 2500,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 172/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ  word1 m  (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА  pdf

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code