combine_images_980.jpg

Рад на експерименталним животињама у биомедицинским истраживањима (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 27.05.2016., други термин 24.06.2016., Универзитет у Нишу, Медицински факултет

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Владмила Бојанић, Проф. др Стево Најман

ПРОГРАМСКИ ОДБОР:

 1. Проф. др Стево Најман - Институт за Биологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
 2. Проф. др Владмила Бојанић - Институт за патофизиологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
 3. Проф. др Зоран Бојанић - Институт за фармакологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
 4. Проф. др Предраг Ковачевић - Клинички центар , Ниш, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
 5. Проф. др Сузана Бранковић, Институт за физиологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
 6. Др ветерине Марко Ристић, специјалиста хирург, Ветеринарски завод Суботица

ПРEДAВAЧИ:

 1. Проф. др Стево Најман - Институт за Биологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
 2. Проф. др Владмила Бојанић - Институт за патофизиологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
 3. Проф. др Зоран Бојанић - Институт за фармакологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
 4. Проф. др Предраг Ковачевић - Клинички центар , Ниш, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
 5. Проф. др Сузана Бранковић, Институт за физиологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
 6. Др ветерине Марко Ристић, специјалиста хирург, Ветеринарски завод Суботица

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, здравствени техничари- особље виваријума, студенти докторских академских студија

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Савремена истраживања у европском истраживачком простору по препорукама ФЕЛАСЕ (FELASA- Federation for Laboratry animal science) захтевају поштовање строгих етичких принципа и правних норми у истраживањима на експерименталним животињама.

Овај курс ће се бавити разним аспектима употребе животиња у биомедицинским истраживањима и разматрати следеће теме: проналажење адекватног анималног модела за истраживања, етику рада са животињама, правило “3Р” у биомедицинским истраживањима, стандарде добре лабораторијске праксе у виваријуму, ризике и мере опреза у раду са лабораторијским животињама, начине администрирања хемијског и биолошког агенса, давање анестезије, хируршке методе на животињама, просторни стандарди за лабораторијске животиње, праћење здравственог стања животиња, методе хуманог жртвовања, пријава истраживачких пројеката са методома рада на животињама, величина експерименталне групе, методе рандомизације, типови контрола (позитивна, негативна, лажна, контрола носача, компаративна контрола). Први део едукације посвећен је разматрању примене етичких и правних принципа који се морају испоштовати у раду са експерименталним животињама, као и планирању истраживачког рада на експерименталним животињама.

У другом делу курса извешће се интерактивна настава и практичне вежбе које имају за циљ да демонстрирају употребу експерименталних животиња у биомедицинским истраживањима са конкретним примерима рада на експерименталним животињама у појединим моделима истраживања. То укључује и овладавање начинима давања анестезије и апликације различитих хемијских агенаса животињама, било да се ради у условима акутног или хроничног експеримента. Од велике важности је и демонстрација појединих хируршких метода на животињама, које имају и велики значај не само у експерименталним, већ и примени ових резултата у клиничким истраживањима.

КOТИЗAЦИJA: 2000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 175/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ word1 m (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА  pdf

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code