combine_images_980.jpg

Примена савремених методолошких приступа у подучавању енглеског језика за професионалне и академске потребе (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-3989/2016-01 дaтум: 21.11.2016. године

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 27.3.2017. год. Медицински факултет Ниш; 25.9.2017. год. Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац -  6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Наташа Милосављевић

ПРEДAВAЧИ: Доц. др Зорица Антић, Доц. др Наташа Милосављевић

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

У савременом глобалном свету енглески језик се сматра основним језиком комуникације у пољу медицине. Енглески језик за потребе медицине спада у категоррију језика струке, врсту програма који се фокусира на учење језика засновано на контексту и реалним животним ситуацијама у којима ће се језик користити.

Медицински стручњаци су у сталном мећусобном контакту. Како би постали равноправни чланови дискурсне заједнице неопходно је да буду припремљени за комуникативне задатке који их очекују. За постизање позитивних резултата потребно је да се већи број приступа комбинује у један еклектичан програм. Програм континуиране едукације под називом Примена савремених методолошких принципа у подучавању енглеског језика за професионалне и академске потребе“ је конципиран да полазнике упозна са особинама медицинског језика, релевантном професионалном терминологијом и фразеологијом на енглеском језику и основних норми енглеског језика на лексичкој, ортографској, граматичкој и семантичкој основи. Методологија студије случаја је веома корисна у процесу учења енглеског језика на академском и професионалном нивоу. Пацијентов проблем обично представља главни проблем који треба решити, а крајњи циљ је успоставњање адекватне дијагнозе. У различите активности спадају рад у паровима, рад у малој групи. тимски рад. Увежбава се постављање и одговарање на отворена и затворена питања, узимање и прављење белешки као и специјализовани вокабулар. На овај начин долази до развијања критичког мишљења, рефлективног учења као и усавршавања организационих вештина.

Учење засновано на проблему (problem based learning) је усмерено на интеграцију језика и садржаја како би се олакшало аутономно и самостално учење. Идеја је да се страни језик много боље учи уколико полазници сматрају садржај смисленим и корисним за даље усавршавање. Стварни проблем са којим се полазници срећу повећава ниво мотивације а успоставља се комбинација индивидуалног и заједничког учења. Симулација је саставни део подучавања језика струке и представља технику активног, прогресивног и динамичног учења у коме се од полазника очекује учешће у усвајању и креирању свог сопственог знања. Они сами стичу своје искуство директним учешћем а не пасивним слушању о проблему. Као и у стварном животу симулација не представља затворени круг са једним решењем проблема већ пружа вишеструке потенцијалне могућности.

Подучавање енглеског језика за потребе медицине представља стални изазов за наставнике јер је неопходно да они буду флексибилни, отворени за нове приступе и методе, као и да се прилчагођавају сталним променама. Сматра се да интегративан и интердисциплинаран приступ најсвеобухватније објашњава појаве

и процесе карактеристичне за савладавање енглеског језика струке. У основи оваквог савременог приступа је оспособљавање полазника за дугорочно учење, тј. учење које ће се наставити и након завршетка самог курса.

КOТИЗAЦИJA: 3000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 179/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

 

ПРИЈАВА ЗА КМЕ

 word1 m ПРОГРАМ РАДА  pdf

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code