combine_images_980.jpg

Новине у дијагностици неуроендокриних тумора (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 16.6.2017. године, Медицински факултет у Нишу

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 8 бодова;  Регистровани слушалац -  4 бода

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Драган Михаиловић

ПРEДAВAЧИ:

  • Проф. др Драган Михаиловић, Медицински факултет Ниш
  • Проф. др Жаклина Мијовић, Медицински факултет Ниш

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, специјалисти патологије

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Неуроендокрини тумори (НЕТ) јављају се у различитим деловима тела (панкреас, торакс и гастроинтестинални тракт) и имају различито биолошко понашање, неуобичајене клиничко-патолошке и молекуларне профиле и праћени су бројним изазовима у дијагностици и терапији. Ови карцинома су ретки и већина патолога се у својој пракси ретко сусреће са неуроендокриним туморима. Хистолошки, најважнији параметри су мономорфизам ћелија и карактеристичан изглед хроматина ("со и бибер"). За дефинитивну дијагнозу ових тумора користе се имунохистохемијски маркери неуроендокриних ћелија хромогранин А, синаптофизин и CD56, као и ткивно-специфични транскрипциони фактори TTF-1 и CDX2. Ови маркери су од посебног значаја у анализи метастатских тумора непознатог порекла. За одређивање Градуса НЕТ kористе се митотски индекс, на 10 видних поља великог повећања (HPF, oбјектив x40) и Ки67 индекс, на најмање 200 ћелија. НЕТ градуса 1 (Г1) имају испод 2 митозе на 10 HPF и Ки67 индекс испод 2%, НЕТ градуса 2 (Г2) имају 2-20 митоза на 10 HPF и Ки67 индекс од 3-20%, док НЕТ градуса 3 (Г3) имају преко 20 митоза на 10 HPF и Ки67 индекс преко 20%.

КOТИЗAЦИJA:2400,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 183/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code