Еxamination timetable - Vocational dental prosthetician

Print
 
 

1. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

1. дан

2. дан

3. дан

4. дан

5. дан

1.

Анатомија главе и врата

Медицинска физиологија и биохемија

Гнатологија

Медицина и друштво

2.

Организација стоматолошке службе

Фиксна протетика 2

Мобилна парцијална протеза

Социјална медицина и хигијена (ИП)

Ургентна стоматологија

Породична медицина (ИП)

3.

Мобилна тотална протеза 2

Скелетирана парцијална протеза 1

Скелетирана парцијална протеза 2

2. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

6. дан

7. дан

8. дан

9. дан

10. дан

1.

Здравствено васпитање

Стоматолошки материјали

Зуботехнички апарати  и инструменти

Енглески језик (ИП)

Дијететика и орално здравље (ИП)

Орална хигијена (ИП)

Превентивна и дечја стоматологија (ИП)

2.

Пародонтологија

Болести зуба

Медицинска информатика и менаџмент

Болести ризика у стоматолошкој пракси (ИП)

Вештина комуникација (ИП)

3.

Орална медицина

Максилофацијална протетика

Имплантологија